DELA

Rederi ab Eckerö slåss för sitt bud

Rederi ab Eckerö försvarar sitt bud på aktierna i Birka Line med en ny värdering som Balance Consulting, ett oberoende värderingsinstitut inom Kauppalehti oy, har gjort.
Enligt den uppgår värdet på Birka Line till 114 miljoner euro medan Eckerö värderar Birka till cirka 131 miljoner euro i anbudet.
På måndagen valde Rederi ab Eckerö att komplettera anbudshandlingen. Orsaken var de olika synpunkter på anbudet som förts fram i offentligheten.
Den första kompletteringen handlar om Eckerös värdering av Birka-aktierna.
Eckerö framhåller att Birkas börsvärde var cirka 110 miljoner euro när köpbudet offentliggjordes, medan Eckerö värderar Birka till cirka 131 euro i anbudet. Budet motsvarar en värdering av Birka Line på cirka 225 miljoner euro inklusive Birkas räntebärande nettoskuld den 31 januari i år på cirka 94 miljoner euro, heter det i kompletteringen.
Eckerö hänvisar till Balance Consultings värdering av Birka till cirka 114 miljoner euro. Värderingen tar, beskriver man, i betraktande de budgeterade förbättringarna i Birkas rörelseresultat och baserar sig på offentlig information, omfattande jämförelsesmaterial och Balance Consultings egen uppfattning om Birkas och branschens utveckling i en nära framtid. Enligt budgivaren har värderingen gjorts ”med den allmänt tillämpade intjäningsmodellen helt självständigt och oberoende av såväl Eckerö som Birka Line”, heter det.

”Optimistisk” värdering
Eckerö anser att den värdering av fartygsflottan som Birkas styrelse har gjort – 260-285 miljoner euro – är ”optimistisk”. Enligt Eckerö skulle branschpraxis förutsätta flera oberoende, jämförande värderingar. Eckerö understryker att fartygens värde kan komma enskilda aktieägare till godo närmast ifall man skulle likvidera Birka, vilket dessutom skulle medföra stora nedläggningskostnader och andra konsekvenser, påpekar man.
Den andra kompletteringen gäller den skatt som kontantbudet innebär för aktieägarna.
Även ett aktiebyte skulle sannolikt ha medfört skatt på samma sätt som kontantanbudet, kommer Eckerö fram till. I ett aktiebyte skulle ägarna inte ha fått kontanter att betala skatten med, framhåller man.
Den tredje kompletteringen gäller Eckerös planerade aktieemission.
Om Eckerö får över 50 procent av aktierna och rösterna i Birka Line blir Birka ett dotterbolag i Eckerökoncernen. Ett dotterbolag kan inte använda sin rösträtt på moderbolagets bolagsstämma, vilket innebär att de cirka 400.000 aktier som Birka i dag äger i Eckerö inte skulle kunna utnyttjas i rösthänseende.
Mot den bakgrunden anser Eckerö att den planerade emissionen på cirka 400.000 aktier i Eckerö i praktiken innebär att den makt som Birka i dag utövar i Eckerö överförs till dem som tecknar aktier i emissionen, det vill säga till de Birka-ägare som säljer sina aktier till Eckerö.

Delårsrapporter
Den fjärde kompletteringen handlar om öppenheten.
Eckerös styrelse har beslutat att tillämpa Centralhandelskammarens rekommendation för icke börsnoterade bolag och ska offentliggöra delårsrapporter från och med verksamhetsåret 2007. Den första delårsrapporten gäller perioden 1 februari till 31 juli.
Ytterligare kompletteringar gäller ett eventuellt bud på Birka Cargo eller på Birkas aktier i Eckerö Eckerö konstaterar att ett bolag som är föremål för ett offentligt köpanbud i regel inte ska vidta åtgärder utan bolagsstämmans beslut ifall dessa åtgärder kan äventyra anbudet. I så fall borde Birka kalla till bolagsstämma för att bedöma om lösningen är den bästa för alla aktieägare.
Eckerö tillbakavisar de uppgifter som förekommit om att drygt 51 procent av aktierna i Birka redan skulle vara säkrade. Aktieägarna har enbart ställt sig positiva till att godkänna anbudet – ingen har förbundit sig till att godkänna det. I så fall borde Eckerö ha meddelat börsen.
Eckerös innehav i Birka, hopräknat med de på förhand positiva, uppgår till 51,6 procent av aktierna eller 44,9 procent av rösterna.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax