DELA

Provborrning kräver tillstånd

Landskapsregeringen behöver ett regelrätt miljötillstånd – eller markägarnas tillstånd – för att få utföra provborrningar för Föglötunneln.
Det beslöt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM i torsdags.
Landskapsregeringen har hela tiden hävdat att de provborrningar man vill göra inte handlar om det som den åländska vattenlagen avser med ett vattenföretag. Man har i stället hävdat att det är landskapslagen om allmänna vägar som ska gälla.
Enligt landskapsregeringens tolkning har man rätt att utföra sprängnings- och borrningsarbeten när man planerar ett vägbygge, och att detta också innefattar broar, tunnlar och annat jämförbart. Därför har landskapsregeringen anhållit om enbart en miljögranskning hos ÅMHM.
Markägare i Lemland Vessingsboda, där provborrningar skulle göras vid den tilltänkta tunnelmynningen, har protesterat mot landskapsregeringens lagtolkning. De har hävdat att provborrningar och sprängningar inte kan göras utan markägarnas samtycke, något som inte finns och som enligt dem inte heller kommer att ges.


Stöder markägarna
ÅMHM stöder alltså markägarnas tolkning: Förundersökningen av berggrunden under Ledfjärden mellan fasta Åland och Föglö är ett vattenföretag som kräver miljötillstånd, en betydligt mer komplicerad process än enbart en miljögranskning. Detta gäller både för borrning i berg och sprängning i havsbottnen under Föglöfjärden.
Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten slår fast att väglagens bestämmelse om att väghållaren stakning, pålning, mätning och undersökning inte kan åsidosätta prövningsrätten enligt en annan lag, framför allt då det kan innebära långtgående negativa följder för fastighetsinnehavaren.
I det här fallet handlar det om risk för att hydrologin i berggrunden förändras eftersom rapakivigranit är sprickbenägen, något som enligt ÅMHM kan resultera i att möjligheten att nyttja grundvattnet kan omintetgöras för all framtid. De åtgärder som räknas upp i väglagen kan inte få lika stora negativa konsekvenser för fastighetsägare, heter det.


1,7 kilo dynamit
För de två borrhål som planeras på land i Föglö Bråttö – 77 respektive 100 meter djupa – finns markägarnas tillstånd, men inte för det tredje hålet som planeras i Lemland Vessingsboda.
Sprängningen vid havsbottnen ska enligt planerna gå till så att totalt 17 sprängladdningar på totalt 1,7 kilo dynamit avfyras och hydrofoner registrerar berggrundens geologiska struktur.
Området som omfattas av sprängningarna är dock mindre än det som krävs för att åtgärden ska vara tillståndspliktig, men eftersom inget samtycke finns bifogat så krävs miljötillstånd – eller samtycke – också för det.


Senast 30 oktober
Landskapsregeringen har tid på sig till den 30 oktober att komplettera ansökan om miljögranskning med mark- och vattenägarnas tillstånd. Ansökan kan också helt eller delvis dras tillbaka, meddelar ÅMHM.
Nya Åland har talat med trafikavdelningens chef Niklas Karlman som fick ÅMHM:s beslut i sin hand sent på fredagseftermiddagen.
– Jag har inte hunnit tillta på ÅMHM:s motiveringar till att åtgärden kräver miljötillstånd och kan därför inte säga något ännu.
Vad har ni gett för besked åt det danska borrningsföretaget som fått uppdraget?
– Vi har meddelat att provborrningarna skjuts upp. Att få miljötillstånd kan ta många månader.


Kontraktsbrott?
Blir landskapsregeringen ersättningsskyldig för kontraktsbrott?
– Vi har inte fått något krav på oss ännu åtminstone. Men jag utesluter inte att det kan komma.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax