DELA

Problemen lyfts nu upp på bordet

Ny organisation, tydligare rollfördelning mellan landskapet och polisen, bättre intern kommunikation, effektivare ledningsgrupp och en grundlig analys av arbetsbelastningen.
Det är fem mål som landskapet och polisen i går beslöt att arbeta för.
De interna problemen inom polisen, som bland annat har tagit sig uttryck i två skrivelser till landskapet, dryftades på ett möte i går på förmiddagen. Skrivelserna handlar, som Nya Åland tidigare berättat, dels om att vissa anställda känner sig mobbade och kräver att landskapet agerar och dels om en förtroendekonflikt mellan personer i ledande ställning.
Utöver skrivelserna utgick man på mötet också från en personalenkät som gjorts internt inom polisen.
Svaren i den visar bland annat att ett av de största problemen inom polisen är den interna kommunikationen. Detaljerna i enkäten, som på uppdrag av polisstyrelsen görs vartannat år i hela Finland, är inte offentliga.


Krävs förändringar
– Konkret blev det fem frågor som vi fokuserade kring, säger förvaltningschef Arne Selander som tillsammans med enhetschef Björn Andersson representerade landskapsregeringen på gårdagens möte.
Från polisens sida deltog polismästare Camilla Hägglund, överkommissarie Lars-Ole Styrström, kommissarie Henrik Hagelberg och kommissarie Nina Rasmus.
– Den första frågan gäller organisationen. Det krävs organisatoriska förändringar inom polisen, säger Selander.
Selander berättar att man redan varit i kontakt med Egentliga Finlands polisinrättning, det vill säga Åbo-polisen och bett om experthjälp.


Väletablerade kontakter
Att man vänt sig till just Åbo beror bland annat på att polisen redan har väletablerade kontakter med den enheten, att man har liknande arbetsuppgifter och att Åbo-polisen har stor erfarenhet av organisatoriska frågor.
I slutet på juli inleds arbetet med omorganiseringen för att få fram ett förslag i snabb takt.
– Det krävs en lagändring i slutändan. Vi kommer från landskapets sida att vara aktivt med under hela processen, säger Arne Selander.
Den andra frågan som dryftades på mötet i går handlar om relationen mellan polismyndigheten, som är en ämbetsmannaenhet, och landskapsregeringen som är en tillsynsenhet och dessutom en politiskt styrd sådan.


Finns otydligheter
– Den relationen måste ses över. Dagens system är inte bra, det finns otydligheter. Det är viktigt att rollerna är klara.
När och hur man tacklar det problemet är ännu för tidigt att säga.
– Den tredje frågan vi tog upp handlar om den interna kommunikationen. Ledningen fick mycket kritik i personalenkäten för bristfällig information och mycket av missnöjet hos polisen bottnar i det.
Det första steget för att försöka lösa det problemet blir att Arne Selander och Björn Andersson i augusti möter polispersonalens representanter.


Utomstående konsulent
Fråga nummer fyra handlar om att ledningsgruppen bör bli effektivare.
– En utomstående konsulent kommer att anlitas för att hjälpa till i den processen. Här finns säkert saker att göra, säger Selander.
Den femte och sista frågan tangerar den fjärde och handlar om en analys av arbetsbelastningen inom polisen.
– Det gäller allas arbete men framför allt ledningsgruppens och befälets, säger Selander.
– Vi skall bland annat titta på vilka prioriteringar som görs och vilka möjligheter det finns att delegera olika ärenden.


Sköter jobbet
Arne Selander är nöjd med gårdagens möte som han summerar som en bra och konstruktiv diskussion.
– Processen kommer att kräva extra tidsinsatser och allting knappast kommer att bli lätt. Men för att överhuvudtaget kunna skapa en bättre arbetssituation måste man ta sig tid att titta på förändringar. Utan förändringar händer ingenting, säger han.
– Jag vill också poängtera att det inte finns någon anledning för allmänheten att oroa sig över att polisen inte sköter sitt jobb. Det gör de. Det här handlar uteslutande om det interna arbetet.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax