DELA

Posten ab klarade lågkonjunkturen

Omsättningen ökade med 11 procent och rörelsevinsten steg med 16 procent.
Så ser aktiebolaget Posten Ålands första verksamhetsår ut när man jämför med affärsverket Posten Ålands sista år.
Omsättningen 2009 uppgick till 35,7 miljoner euro och rörelsevinsten blev 3,2 miljoner euro – en ökning med 15,9 procent om man bortser från de intäkter av engångskaraktär som uppstod 2008 när posthuset vid Torggatan 4 såldes.
Med tanke på den rådande lågkonjunkturen har utvecklingen varit bra, konstateras i pressmeddelandet. Trots omsättningsökningen har de anställda inte blivit fler och Postens storkunder inom internethandel och postorder har inte drabbats nämnvärt av nedgången – för vissa snarare det motsatta.
I början av fjolåret delades ett affärsområde upp i två nya, posttjänster och logistik. Affärsområdet logistik växte i fjol med över 50 procent. En ny linje på Åbo har startat och lastmängderna på Helsingforslinjen har ökat. Posten Ålands frakttrafik har växt med cirka 120 procent på två år och de ansvariga utgår från att den utvecklingen fortsätter framöver.
Affärsområdet posttjänsters omsättning minskade något under 2009. Importvolymerna minskade med 7 procent till följd av lågkonjunkturen och den pågående digitaliseringen av administrativ post. Stora rationaliseringar har gjorts inom affärsområdet och rörelseresultatet har därför förbättrats.

Allt mindre post
Postmängderna väntas minska ytterligare under kommande år.
Intresset för frimärken minskar globalt och det märks också bland Posten Ålands frimärkskunder.
Affärsområdet pack och distribution fortsatte växa i fjol. Omsättningen steg med 13 procent och resultatet var ungefär det samma som under 2008. Marginalerna uppges bli alltmer pressade inom området och resultatmarginalerna väntas vända neråt under kommande år.
Distributionen av tidskrifter har minskat som en följd av den lågkonjunkturen.
Postens bolagsstämma hålls den 24 mars. (ao)