DELA

Pensionärer önskar fler boulebanor

Två nya boulebanor ansöker Mariehamns pensionärsförening om att stan ska bygga. Projektet skulle kosta mellan 3.000-5.000 euro.
Tekniska nämnden tar ställning till ansökan ikväll.
Det var i höstas som boulesektionen inom Mariehamns pensionärsförening lämnade en ansökan om att staden skulle bygga ut boulebanan vid Norragatan med ytterligare två banor mot norr. Varje bana skulle ha måtten 4 gånger 15 meter.

Friskvård
Boulesektionen lyfter fram spelet som en möjlighet till förebyggande friskvård där varken ålder eller handikapp är ett hinder.
”Under de senaste åren har medlemsantalet ökat inom boulesektionen, för närvarande över 50 medlemmar” skriver föreningen i sin anhållan. Föreningen ber även att staden skulle färdigställa parkeringsplatser på östra sidan av vägen till Doktorsvillan, eftersom flera av boulespelarna har problem med att förflytta sig längre sträckor till fots.
”Parkeringsplatserna kan även användas vid olika evenemang i Badhusparken.” skriver föreningen.

Sköts exemplariskt
De sex befintliga banorna byggdes av stadens markavdelning för cirka 10 år sedan. Grundförutsättningen för bygget var att pensionärsföreningen skulle ta hand om den löpande skötseln.
”Markavdelningen kan konstatera att föreningen gör ett exemplariskt arbete och banan har en livlig verksamhet sommartid” skriver avdelningen i beredningen av ärendet, där man även bedömer att utbyggnaden kunde genomföras under budgetåret 2010 till en beräknad kostnad av mellan 3.000-5.000 euro.

Skylt vid p-plats
I sitt utlåtande konstaterar stadsarkitekt Sirkka Wegelius att två nya banor inte skulle påverka områdets kulturhistoriska värde. Enligt stadens generalplan ska både Badhusparken och Engelska parken skyddas som ”kulturframkallade naturparker”.
Men samtidigt påpekar stadsarkitekten att det tydligt bör framgå att parkeringsplatserna endast är för boulespelare och att platserna eventuellt kan behöva flyttas i framtiden om Doktorsvillans trädgård återställs.
Tekniska nämnden tar upp boulesektionens anhållan på sitt möte ikväll.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax