DELA

Pedagogiskt centrum kräver resurser

Landskapsregeringen tar över Läromedelscentralen som tillsammans med lärcentret Navigare utvecklas till ett pedagogiskt center. Fler tjänster behöver inrättas, och kostnaderna kan bli 220.000 euro större för landskapet än vad de är i dag.
På bilden Stina Colerus, Britt Lundberg, Ronny Holmström och Ester Miiros.

Om landskapet väljer att följa det förslag som tagits fram vad gäller utvecklingen av Läromedelscentralen och Navigare kan det bli precis så där. Det berättade utbildningsminister Britt Lundberg, utbildningsbyråns avdelningschef Stina Colerus, läromedelscentralens vikarierande enhetschef Ester Miiros och Navigares verksamhetsledare Ronny Holmström på en pressinformation i går.
Det var i slutet av sommaren som landskapet gav Miiros och Holmström i uppdrag att utreda en sammanslagning av läromedelscentralen och Navigare till ett pedagogiskt centrum med landskapet som ensam huvudman. I september lämnades utredningen in och för tillfället är den ute på remiss hos kommunstyrelser, förbundsstyrelser och skolor.
– Remissvaren ska lämnas in senast i februari. Sen ska vi arbeta vidare med frågan under 2009, säger Lundberg.

Kompetens
Miiros berättar att ett pedagogiskt centrum behövs för att höja lärarnas pedagogiska kompetens, särskilt deras kompetens inom specialpedagogik. Genom ett center kan man också erbjuda samma möjligheter till elever oberoende av var de bor.
– Vi har tagit fram tre olika alternativ till hur man kunde skapa ett pedagogiskt centrum. Man kan sammanföra Läromedelscentralen, Navigare och specialpedagogiken, man kan splitta upp det så att handledning inom IT och specialpedagogik hör ihop och Läromedelscentralens bibliotek hör ihop med centralbiblioteket, eller så utvecklar man ett kompetenscenter och en resursenhet, berättar Miiros.
Miiros själv är mest förtjust i det andra alternativet.
– Om man sammanför Läromedelscentralens biblioteksfunktion med centralbiblioteket får man en bättre helhet och ett bra stöd för skolbiblioteken. Och att ha handledning inom IT och specialpedagogik tillsammans passar bra, många barn med särskilda behov behöver IT-hjälp, och lärarna kan få webb-handledning.

Fler tjänster
De tre alternativ som föreslås i utredningen kräver alla mer resurser än vad verksamheterna kräver i dag. På Läromedelscentralen i dag finns två heltidstjänster och en deltidstjänst som köps in. Navigare har en heltidstjänst och en deltids köptjänst. Enligt de nya förslagen, beroende av vilket man väljer, behövs sex till tio tjänster.
– Det blir en utmaning med tanke på det ekonomiska läge vi står inför. Men man kanske kan använda sig av kompetens som redan finns och stuva om istället för att inrätta nya tjänster, säger Lundberg.
Miiros tillägger att om landskapet väljer att följa det alternativ som hon själv förespråkar ökar kostnaderna för dem med ungefär 220.000 euro.
– Men kostnaderna kan täckas om man omfördelar befintliga medel. Jag föreslår att man gör ett schablonavdrag på en halv procent från gymnasialstadiernas skolbudgeter och en procent av landskapsandelarna för grundskolorna.
– Det kan bli en stor förändring om förslaget följs, konstaterar Lundberg.

MALIN LUNDBERG

malin.lundberg@nyan.ax