DELA

Påstådda trakasserier på museibyrån snart utredda

Inom oktober ska arbetarskyddsingenjör Henning Karlsson ha sitt utlåtande klart om huruvida mobbning och trakasserier har förekommit mot en anställd vid landskapets museibyrå.
Nyligen besvarade landskapsregeringen, som i somras tillbakavisade anklagelserna om mobbningen, en rad tilläggsfrågor som kommit från Åbo- och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt.
Frågorna handlade bland annat om sättet som landskapsregeringen som arbetsgivare försäkrat sig om att trakasseri och osakligt bemötande inte förekommit mot den anställde, om användningen av stämpelkort och om kopplingen till ett annat ärende, det vill säga den anställdes hustru som är kulturjournalist och ledarsbribent på tidningen Åland.
Landskapsregeringen svarar bland annat att läkaren Nils-Gustaf Eriksson anlitats som organisationskonsult, att beslut fattats att den anställde inte behöver använda stämpelkort och att det enligt landskapsregeringen är osannolikt att tre betrodda tjänstemän, av vilka den ena är chef för avdelningens personal, skulle trakassera en anställd samtidigt som samma tjänstemän har enats om behovet av externa insatser för att underlätta den anställdes arbetssituation.

Föreslår intervju
Landskapsregeringen föreslår vidare en intervju med berörda parter. Den anställdes skrivelse från juni besvaras inte eftersom landskapsregeringen anser att ärendet bör handläggas av arbetarskyddsdistriktet.
Henning Karlsson ska ännu prata med några personer och ska efter det lämna ett utlåtande där det framgår om han anser att ett arbetarskyddsbrott skett.
– Utlåtandet ges till den berörda, till arbetsgivaren och, om jag misstänker brott, till åklagaren.
Han har inte själv hört andra anställda på museibyrån.
– Det har arbetsgivarens utredare Jan-Ole Lönnblad gjort.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax