DELA

Parkering på snedden vinner?

I mer än ett halvår har striden om parkeringsplatserna på Nygatan söder om Ålandsbanken böljat fram och tillbaka mellan stadens beslutsfattare.
Stadsdirektör Bjarne Petterssons slutgiltiga förslag är snedparkering.
I dag tar stadsstyrelsen sig an ärendet.
Redan i juni i fjol tog tekniska nämnden ställning till gaturitningen som då hade varit utställd i två veckor. Enligt gaturitningen ska en ny gång- och cykelväg anläggas på gatans norra sida och för att möjliggöra detta görs dagens tvärparkering om till parkering längs med gatan – något som enligt stadens tekniska chef Kai Söderlund också skulle minska risken för utbackningsolyckor. Det innebär samtidigt att parkeringsplatserna minskar med tio. Dessutom ska en trädallé anläggas på båda sidor om gatan.


Näringslivsprotest
När gaturitningen ställdes ut i somras lämnade Ålands handelskammare och Ålands köpmannaförening in anmärkning. Handelskammare kompleterade dessutom med en skrivelse. Invändningen var att köpmännen inte kunde acceptera färre parkeringsplatser i centrum och att de företag som verkar i centrum på längre sikt kommer att söka sig till andra områden där parkeringen är tryggad.
Tekniska verken svarade med att konstatera att parkeringsplatserna är allmänna och inte knutna till varken företag eller verksamhet. Man framhöll också att Mariehamn är en turiststad där det ska finnas generöst med utrymme för gång- och cykeltrafik för att vara attraktiv och att det finns 130 nya parkeringsplatser i Miramargaraget. Dessutom planeras ytterligare omkring 170 nya parkeringsplatser på gångavstånd från centrumkärnan.


Ökad rotation
Beträffande den påstådda bristen på parkeringsplatser anser tekniska verken att staden på senare tid målmedvetet har arbetat för att öka rotationen på korttidsparkeringar bland annat genom bättre övervakning av parkeringsskivorna.
En utredning som gjordes i våras visade att många korttidsparkeringsplatser upptogs av långtidsparkerade bilar och därför har tekniska nämnden nu gjort det möjligt för företag och privatpersoner att hyra parkeringsplatser i Miramargaraget. Slutsatsen är att de nya parkeringsplatserna mer än väl kompenserar den planerade minskningen av antalet platser på Nygatan.
I beredningen framhålls också den möjlighet som näringsidkarna på södra sidan erbjuds eftersom trottoaren enligt gaturitningen ska breddas för att ge plats för uteserveringar och annat.
Dessutom tar man upp de många utbackningsolyckorna som inträffat på grund av tvärparkeringen och som knappast blir färre med snedparkering.


Omröstning
Tekniska chefens förslag att nämnden skulle godkänna gaturitningen gick igenom efter omröstning med siffrorna 4 mot 3 där Centerns och Frisinnad samverkans representanter gick emot. Nämndens ordförande Bjarne Blomster (C) reserverade sig mot beslutet och den 10 juni beslöt stadsstyrelsen att överta ärendet.
Sedan dess har olika alternativ stötts och blötts i olika instanser. Äldrerådet förespråkar snedparkering eftersom många äldre har svårt att fickparkera och näringslivsrådet vill att de flesta av de planerade träden tas bort för att möjliggöra ännu fler parkeringsplatser.
Inför kvällens möte framhåller tekniska chefen igen i sin beredning att guiden för kommunernas trafiksäkerhetsarbete i Finland rekommenderar snedparkering bara där trafiken är ringa och hastigheten låg och att trafiken i så fall bör enkelriktas. Han påpekar också att den lätta trafiken enligt generalplanen ska ha minst lika goda valmöjligheter som biltrafiken och att Nygatan definieras som stadsbildsmässigt värdefull som ska skyddas i lag.


Står fast
Både stadsarkitekt Sirkka Wegelius och tekniska verken håller fast vid det ursprungliga förslaget med längsparkering och trädplanteringar.
Stadsdirektör Bjarne Pettersson föreslår snedparkering (se skild artikel).

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax