DELA

Påpekanden om förslag för begravningsplats

Tekniska nämnden diskuterade vid ett möte i tisdags förslaget till stadsplaneändring för Mariehamns begravningsplats. Nämnden omfattade förslaget med några påpekanden.
Markavdelningen vidhåller sina tidigare synpunkter om att man är tveksam till att planändringen påbörjas före landskapsregeringen tagit beslut om Österledens framtida utformning.
Gatuområdets (fortsättning på Strandgatan) bredd, tolkat till 9 meter, är tillräckligt för att rymma en 6 m bred gata med sidområden. GC-vägen som nu går parallellt med nuvarande Strandgatan måste på något sätt anslutas till GC- vägen som går parallellt med Lagervägen. Det bör även finnas en anslutning från den instruktiva gångvägen i stadsplaneförslagets södra del mot övergångstället till Badhuset.
Avtal gällande flyttning av vatten- och avloppsledningar bör ingås med Mariehamns församling (gäller flyttning av stadens och Ålands vatten ab:s huvudledningar). Nyttan med att flytta ledningarna endast en mindre sträcka för att möjliggöra den nu aktuella stadsplanen bör diskuteras såsom även alternativet att erbjuda församlingen ett aningen mindre område så att ledningarna kan kvarstå.
Förslaget skickas nu tillbaka till stadsplanenämnden igen. (ml)