DELA

Orenat vatten från reningsverk

Bräddning, att orenat vatten gått ut, har utan tvivel skett vid reningsverket i Eckerö i sommar.
Det hävdar landskapsregeringen som i går begärde många kompletteringar av kommunen efter bristande rapportering om problemen.
I går tog landskapsregeringen ställning till Eckerö kommuns förklaring beträffande de villkor som ställs i miljötillståndet för reningsverket i Storby. Nya Åland har i många artiklar – senast från fullmäktigemötet förra veckan – skrivit om problemen med vattenreningen i sommar, främst orsakade av fett från Eckerölinjens nya fartyg m/s Eckerö som sattes i trafik i våras.

Hård kritik
Landskapsregeringens kritik mot kommunens hantering är hård. Under våren hade miljöbyrån problem med att få rapporter om hur reningsverket fungerat under 2005, och tre brev – av vilka de två sista innehöll hot om vite – måste skickas innan åtminstone en del av de begärda kompletteringarna till årsrapporten för fjolåret kom in.
Landskapsregeringen har fortfarande inte fått svar på frågorna om hur provtagningen görs i reningsverket och om provtagaren är ackrediterad. Någon sammanställning av bräddningar och processtörningar i fjol har ännu inte getts, påpekas i gårdagens beslut.
Landskapsregeringen påpekar att det vid miljöbyråns inspektion den 20 juli i år var klart att kommunen visste om att driftstörningar hade förekommit och att mycket orenat vatten hade gått ut från reningsverket (så kallade bräddningar) efter att färjorna hade pumpat sitt avloppsvatten till reningsverket. Trots det hade kommunen inte rapporterat bräddningarna till landskapsregeringen, så som miljötillståndet förutsätter.

”Har bräddat”
Detta har kommunen förklarat med att bräddningar inte förekommit under 2006. Landskapsregeringen anser det tvärtom klarlagt att utsläpp av mycket dåligt renat avloppsvatten från reningsverket har förekommit, något som styrks av provtagningar gjorda vid utsläppspunkten av Enskärs sjöbevakning den 12 juli.
Kommunen menar i sin förklaring att ett enstaka prov inte visar om tillståndvillkoret uppfylls eller inte, utan att reningsgraden bör beräknas per kvartal. Landskapsregeringen säger tvärtom att varje enskilt prov som visar för höga värden visar att det finns problem och att de måste åtgärdas.
Landskapsregeringen påpekar att kommunen i sin förklaring utelämnat de begärda uppgifterna om hur stora mängder avloppsvatten som tagits emot från färjorna under sommaren.
Gårdagens beslut i landskapstyrelsen blev bland annat att årsrapporten för 2006 ska innehålla en sammanställning av processtörningar och bräddningar som ska räknas in i de totala utsläppen.

Senast 20 oktober
Följande handlingar måste vara inlämnade senast 20 oktober:
l Redogörelse över vilka åtgärder som vidtogs i reningsverket på grund av fettet och vilken sort och hur mycket lösningsmedel som användes vid rengöringen.
l Rapport om mängden avloppsvatten som tagits emot från färjorna under juni, juli och augusti.
l Analys av föroreningshalter i avloppsvattnet från färjorna från 2006 eller tidigare.
l Redogörelse över vad som ska göras inför sommaren 2007 för att klara reningskraven. Kommunens prov den 11 augusti visade att inkommande avloppsvatten innehöll cirka tio gånger mera föroreningar än vanligt hushållsvatten. Har reningsverket kapacitet att rena avloppsvattnet från färjorna under högsäsong, frågar sig landskapsregeringen.
l Förklaring till varför bara två av de tre filtertornen i reningsverket varit i drift under sommaren 2006.