DELA

Oppositionen skär 5 miljoner

Om oppositionen fick bestämma skulle budgeten för nästa år krympa med 5 miljoner euro. Man föreslår i finansmotionerna nerskärningar på nästan 7,5 miljoner och nya anslag för knappt 2,5 miljoner.
Men hela sanningen är det inte.
De obundna vill designa om polisen, men antyder ingen kostnad. Likaså vill partiet få utrett ett allmänt skatteavdrag för småföretagare, men inte heller där talas det om några pengar.
Socialdemokraternas krav på allmän tandvård och avgiftsfri busstrafik finns det heller inga summor för liksom de frisinnades krav på mera utrymmen i Självstyrelsegården.
Ålands framtid får enkelt ner utgiftssidan med 1,7 miljoner och späder på med 955.000 euro. Partiet tycker inte landskapet skall satsa pengar i parkeringsanläggningen vid kk-huset. Där ryker en miljon.
Man tycker ÅHS blir för dyrt och drar ner med 500.000 och så stryker man 212.000 för upphovsrättskostnader.
De man vill satsa på är 500.000 för enskilda avlopp, 90.000 för språkråd, 250.000 för ensamförsörjartillägg, 100.000 på miljövänlig värme och 15.000 som stöd för direktsändningar från lagtinget.
Flera av de 14 motionerna handlar om ändringar i text. Det handlar om självstyrelseutveckling, rationalisering av förvaltningen, Åland och EU där man vill ha en utredning av konsekvenserna ifall lagtinget säger nej till EUs reformfördrag med mera. Partiet vill också att besökscentret i Bomarsund separeras från museibyråns övriga verksamhet.


(ob) stryker bostadslån och golf
Med några enkla ord stryker de obundna 4,5 miljoner från utgiftssidan i budgeten.
Totalt drar de obundna ner utgiftssidan med 5,4 miljoner och ökar med 1.170.000 euro.
Bostadslånen till hyreshus vill man dra ner från 7,5 till 5 miljoner euro och satsningen på golf minskas från 3,5 till 2 miljoner.
Bostadslånen vill man på sikt föra över till privata långivare och golfbanebygget vill partiet likaså privatisera.
Näringsrätten vill de obundna ha kvar som förut, men med stärkt språkskydd. Och EUs reformfördrag kan enligt dem godkännas av lagtinget endast om inflytandefrågorna lösts; parlamentsplats, talerätt, subsidiaritetskontroll.
Ålands radio är ett kärt tema. Man vill ha ett nytt system för finansieringen av Ålands radio och tv, man vill ha alla TV4-kanaler över Smedsböle, bland annat bingolotto i TV4 och man vill att Ålands radio själv betalar upphovsrättskostnaderna på 212.000 euro.
Partiet vill ge större allmänt avdrag till småföretagare, men anger ingen summa. 500.000 finns i Ålandstillägg till dem med lägsta pensionerna, man efterlyser ett system för ersättning av sälskador och vill ha mer rättvisa taxor hos Mise. Besökscentret i Bomarsund får 500.000 mindre av de obundna, som vill ha in privata intressen. 170.000 vill de satsa på säker trafik i Lemland Söderby.


(fs)-pengar för skattegräns
De frisinnade stryker 332.000 i budgeten och lägger in 275.000 euro.
Det mesta av det nya från de frisinnade är 250.000 euro till småföretagarna för att klara skattegränsbyråkratin. Partiet vill också ge 25.000 för att landskapet skall kunna erbjuda en utbildningsplats vid Röda korsskolan i Norge varje år. Nu kan en ny studerande från Åland börja där vartannat år.
Skattegränspengarna får man genom att stryka lika mycket i överföringarna till utjämningsfonden.
Ytterligare vill de frisinnade ta bort 50.000 euro av anslaget för upphovsrättskostnader, man vill alltså att Ålands radio betalar mera ur licensinkomsterna. Och så vill partiet stryka en föreslagen ny tjänst vid museibyrån som informationskoordinator.
Vidare vill man ha ett förslag på hur skärgårdstrafiken kan bli billigare, alternativt mer trafik till samma kostnad. Man vill ha en gång- och cykeltunnel i Söderby, man efterlyser ett snabbt förslag på hur utrymmesbehoven inom centralförvaltningen kan lösas och man vill hålla igen litet med besökscentret i Bomarsund. Man vill ha en klar skrivning om att om- och tillbyggnaden av sjöfartsmuseet inleds först.
Och så vill man säkra bemanningen på alarmcentralen.


(s) satsar på skärgården
Socialdemokraterna vill ändra på ett enda anslag i budgeten. Man vill ge 40.000 euro till Företagsam skärgård.
Men flera av de nio motionerna innehåller förslag, som på sikt kan kosta en hel del.
Partiet vill ha ner högkostnadsskyddet för sjukpensionärer till 125 euro. Man vill ha in en skrivning om att allmän tandvård införs 2009. Man vill samordna hemsjukvård och hemtjänst till sammanhållen hemvård.
Vidare vill socialdemokraterna införa en lånegaranti för företagare. Man vill att landskapsregeringen nästa räknar ut kostnaderna för avgiftsfri busstrafik i hela landskapet.
Partiet vill veta vad de funktionshindrade kostar kommunerna, man vill ha en trafiksäkerhetsplan som ökar tryggheten för barn som går eller cyklar till skolan och slutligen vill partiet ha en helhetsplan med miljö-, energi-, trafik- och näringspolitik för att främja en grön tillväxt.HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax