DELA

Olika intressen krockar i Smakbyn

Smakbyns ägare Michael och Jenny Björklund har på kort tid anhållit två gånger om att få köpa mera mark nära Kastelholms slott.
Dessutom har krögarparet lämnat in en helt ny ansökan – att placera Bomarsundscentret i Kastelholm.
Paret Björklunds satsning Smakbyn på de tidigare åkrarna öster om omfartsvägen växer fram med stormsteg. Den stora huvudbyggnaden har rests och nu planerar krögarparet för fortsättningen.
För ett par månader sedan anhöll de hos landskapsregeringen om att få köpa två tomter nordväst om nuvarande Smakbyn, ända fram till den lilla bron över sundet när man närmar sig slottet norrifrån, samt den tomt som nu används som parkeringsplats vid större evenemang på Jan Karlsgården. Båda områdena gränsar till Smakbyns ägor. Parets avsikt är att utvidga Smakbyn, bygga nya hus och anlägga parkeringsplatser.

Fick avslag
Landskapsregeringen avslog anhållan om markköp den 3 maj med motiveringen att slottet är en i lag skyddad fornlämning och att ett sammanhängande landskapsavsnitt kring slottet på Slottsholmen inklusive delar av Slottssundet sedan 1928 utgör skyddsområde för slottet. Inom den zonen råder särskilda varsamhetsvillkor.
Landskapsregeringen konstaterade i beslutet att de tomter som paret Björklund nu vill köpa ligger inom gränserna för skyddsområdet som i dag även benämns Kastelholms fornminnesområde. Enligt den dispositionsplan som landskapsregeringen tidigare tagit fram slog man fast att alla eventuella förändringar noggrant ska bedömas och prövas mot de kulturhistoriska värdena.
I beslutet hänvisar man också till att Sunds delgeneralplan över Kastelholmsområdet är i slutskedet och att marken nordväst om Smakbyn som fornminnesområde.
I beslutet, som fattades av ansvariga ministern Johan Ehn (M) på vikarierande landskapsantikvarie Niklas Stenbäcks föredragning, heter det att det är viktigt att värna om de få resterande delarna av det öppna agrara landskapet och hålla marken fri från bebyggelse och moderna anläggningar.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre