DELA

Olika åsikter om skatterna i Sund

Det fanns olika förslag när inkomstskattesatsen för 2015 skulle fastställas för Sund. Kommundirektör Jens Andersens förslag var att höja inkomstskattesatsen från 19,50 procent till 19,75 procent.
Förslaget motiverades med att budgetförslaget för 2015 visar ett underskott. En förändring på 0,25 procentenheter innebär cirka 40 000 euro.
I kommunstyrelsen föreslog Christer Mattsson (Ob), understödd av Gunilla Karlsson (C), att inkomstskattesaten bibehålls på 19,50 procent. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att godkänna det förslaget.
När frågan togs upp i fullmäktige föreslog Göte Winé (S) att inkomstskattesatsen skulle höjas till 19,75 procent. Förslaget vann inget understöd och fullmäktige fastställde därmed inkomstskattesatsen till 19,50 procent.
Vad gäller fastighetsskattesatserna föreslog styrelsen att nuvarande nivåer bibehålls nästa år. Det innebär att ingen fastighetsskatt uppbärs för stadigvarande boende men att 0,75 procent skatt uppbärs för allmänna byggnader, 0,90 procent för fritidsbebyggelse, 0,10 procent för allmännyttiga samfund och 0,20 procent för obebyggda byggnadsplatser.
Styrelseledamoten Gard Larpes (Lib) föreslog en fastighetsskatt på 0,6 procent, vilket skulle innebära 108 000 euro i intäkter till kommunen. Larpes förslag vann inget understöd.
Fullmäktige i sin tur klubbade styrelsens förslag så fastighetsskattesatserna bibehålls på samma nivå som i år. (ml)