DELA

Ökat EU-inflytande på kommande

När presidenten Tarja Halonen öppnade lagtinget i går lyfte hon fram positiva delar i relationen mellan riket och Åland.
Han kunde också berätta att det är förslag på gång som kan ge Åland rätt att föra sin egen talan i EG-domstolen.
I går var det tredje gången som republikens president öppnade lagtinget och intresset från allmänheten var stort. Lagtingets läktare var väl fyllda när Halonen steg in i plenisalen i sällskap med landshövdingen Peter Lindbäck.
I sitt öppningstal exemplifierade Tarja Halonen sitt engagemang för Ålands självstyrelse genom att påminna om att hon inte lade in sitt veto mot lagen om att höga åländska tjänstemän inte skall få tjänstledigt för politiska uppdrag. Detta trots att Ålandsdelegationen och Högsta domstolen ansåg att lagtinget hade överträtt sina befogenheter.
– I mitt beslut framhävde jag Ålands ställning som självstyrelse. Jag anser att eventuella ändringar i rikslagens och lagtingets behörighet ska göras genom beslut om ändring av självstyrelselagen som fattas av riksdag och lagting.


Egen röst i EU
Hon berörde också bristen på inflytande i EU för Ålands del, och framhöll några ljuspunkter. Hon noterade att landskapsregeringen har kunnat framföra sina synpunkter på det nya fördragets innehåll och att lantrådet Roger Nordlund (c) för ett par veckor sedan deltog i Lissabon-mötet.
– Detta anser jag vara ett gott exempel på att man från rikets håll visar förståelse för Ålands deltagande i behandlingen av ärenden som är särskilt viktiga för landskapet.
I sitt tal avslöjade presidenten att hon förstått att en arbetsgrupp som utrikesministeriet tillsatt inom kort kommer att föreslå pragmatiska förbättringar när det gäller landskapets rätt att föra talan i EG-domstolen.
– Det föreslås garantier för att landskapet ska få sin röst hörd i mål som gäller Åland.


Berömmande Jansson
Till talman utnämndes i går Gunnar Jansson (lib). I sitt öppningstal hade han många vackra ord att säga om presidenten. Berömmet för hennes engagemang för åländskt inflytande sträcker sig ända till 1990 då Tarja Halonen i egenskap av justitieminister i en proposition föreslog en ny självstyrelselag för Åland.
– Under den långa och ganska mödosamma processen att skapa tredje generationens självstyrelsesystem för Åland engagerade ni er i flera olika egenskaper i processen.
Gunnar Jansson menade att Åland har Tarja Halonen att tacka för att landskapet är en part med en röst i självstyrelsesystemet, en röst man lyssnar till. Han berörde även inflytandet i EU och sa att presidentens markeringar i frågan var viktiga och välkomna.


Hård bevakning
I det fortsatta lagtingsarbetet hoppas Gunnar Jansson att tvisterna ska handla om sakfrågor, inte människor.
– Respekten för varandra och för varandras åsikter bör vägleda vårt arbete.
Det viktiga är att lagtinget i sitt arbete tjänar befolkningen, sa Jansson i sitt tal. Slutligen riktade han sig till medierna.
– Den åländska medievärlden är dynamisk och mångfaldig. Televisionen gör äntligen sitt intåg.
– Jag ser fram emot hårdbevakning och tillönskar er arbetsglädje.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax

Foto: ANDREAS DIENERT