DELA

Offentlig anmärkning till Ålandsbanken

Finansinspektionen (FI) har tilldelat Ålandsbanken Abp en offentlig anmärkning för försummelse att iaktta den regelbundna informationsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen.
Det säg i ett meddelande från Finansinspektionen.
Medeelandet fortsätter:
”Bolaget har upprepade gånger i redogörelsedelen av sina delårsrapporter och bokslutskommunikéer underlåtit att beskriva betydande risker och osäkerhetsmoment i anslutning till bolagets verksamhet under den närmaste framtiden.
Försummelserna gäller delårsrapporterna för 2007–2009 och för rapportperioderna Q1 och Q2/2010 och bokslutskommunikéerna för 2007–2009.
En viktig princip i värdepappersmarknadslagstiftningen är att investerarna har tillgång till aktuella uppgifter om sådana omständigheter som väsentligt påverkar värdepapperens värde. Delårsrapporter och bokslutskommunikéer ska ge en riktig och tillräcklig bild av emittentens ekonomiska ställning och resultat. Redogörelsedelen ska bland annat ge en beskrivning av betydande risker och osäkerhetsmoment i anslutning till bolagets verksamhet under den närmaste framtiden.
Den offentliga anmärkningen har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att besvära sig hos förvaltningsdomstolen i Helsingfors över beslutet av den 28 april 2011 under 30 dagar från det att bolaget har fått kännedom om beslutet.”