DELA

Oenigt om Jomalaskolors framtid

Stäng Södersunda skola och samarbeta mera med Mariehamn. Det föreslår utredaren Rainer Juslin som lösning på skolsituationen i Jomala.
Men kommunens skolnämnd anser att utredningen utgår från felaktiga grunder och att den inte kan användas som beslutsunderlag.
Skulle det löna sig att införa en åldersindelning i Jomalas två skolor så att de två första årskurserna skulle gå i Södersunda och resten i Vikingaåsen?
Det undrar Jomalapolitikerna som i samband med budgetbehandlingen 2009 beslöt att utreda frågan närmare.
Kommunstyrelsen gav i våras utredningsuppdraget till Rainer Juslin, då rektor, nu utbildningschef, som i somras lade fram sin rapport. Han har kommit fram till att kommunen inte skulle göra speciellt stora inbesparingar genom att införa en åldersindelning.


Negativ effekt
Rainer Juslin motiverar det bland annat med att behovet av skolskjutsar skulle öka för Vikingaåsens del från 79 procent till 86 procent. Dessutom behövs en helt ny transport från Vikingaåsen till Södersunda.
Juslin konstaterar att det inte bara blir dyrare utan att ökade skolskjutsar också har en negativ effekt på miljön.
Vad lärarna beträffar varnar Juslin för att lösningen kan leda till att lärarnas undervisningsskyldighet sänks, något som innebär ökade kostnader. Han påpekar också att ambulerande undervisning kan upplevas som stressande.


En enda skola
Rainer Juslin föreslår i stället att Jomala skall gå in för att utveckla samarbetet med Mariehamns stad.
Kommunen skulle kunna avtala med stan om att elever som bor i Kalmarnäs, Västerkalmare, Österkalmare, Kalmsta och eventuellt också de som bor i Möckelö och Sviby kunde gå i stadens skolor.
Dessutom, anser Juslin, att Jomala borde ta steget mot en framtid som ett skoldisktrikt med en enda skola.


Lärarna flyttar
Rainer Juslin föreslår en övergångsperiod på fem år då budgeten, arbetsplanen och föreståndaren är gemensam i de två skolorna men undervisningen separat.
Senast år 2014 skulle Södersunda stängas. Lärarna flyttar till Vikingaåsen, för resten av personalen erbjuds andra motsvarande befattningar inom kommunen.
Juslin bedömer att hans förslag skulle leda till kännbara inbesparingar.


Minska kostnaderna
Nu har skolnämnden i Jomala tittat närmare på utredningen och av det yttrande nämnden har gett till kommunstyrelsen framgår tydligt att Juslins åsikter inte faller i speciellt god jord.
Nämnden påpekar att utgångspunkten för utredningen var att minska kostnaderna med 105.000 euro vilket motsvarar tre lärartjänster, inte att jämföra med den nuvarande organisationen.


Siffror saknas
– Utredningen utgår sålunda från felaktiga jämförelsegrunder och skolnämnden anser att den inte kan användas som beslutsunderlag för en eventuellt kommande omorganisering, skriver nämnden i sitt yttrande.
Nämnden skriver också att några inbesparingar på lärartjänster överhuvudtaget inte nämns i Juslins utredning och att det inte heller har tagits fram exakta siffror för hur mycket kostnaderna för skolskjutsarna kommer att stiga.
– Det går inte att få fram nettovinsterna eller förlusterna ur utredningen, skriver nämnden.


Gemensam skola
Till förslaget om utökat samarbete med staden hänvisar nämnden till en utredning från 2007 om ett gemensamt skoldisktrikt mellan Jomala och Mariehamn.
– Skolnämnden ansåg då att den bästa lösningen för Jomala kommun är att det bildas en gemensam skola för eleverna i gränsområdena till Mariehamn och att samarbetet i dessa områden även omfattar barndagvård och ungdomsverksamhet, skriver nämnden.


Bör minskas
Nämnden vill ännu fundera närmare över frågan om ett enda skoldisktrikt och en enda skola i Jomala. Ärendet tas upp på nytt då budgeten för år 2010 behandlas.
Som situationen ser ut nu är det preliminära budgetförslaget för år 2010 mer eller mindre likadant som för ett år sedan, det vill säga att kostnaden för skolverksamheten i Jomala bör minskas med cirka 160.000 euro för att budgeten skall hålla sig inom ramen.
På måndag tas skolfrågan upp i kommunstyrelsen.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN