DELA

Nytt grundlagsförslag hotar Ålands behörighet

Landskapsregeringen har gett sitt utlåtande om förslaget till ny grundlag.
Man påpekar att vissa ändringar kan minska landskapets lagstiftningsbehörighet och bryta mot självstyrelslagen.
Översynen av den finska grundlagen kan leda till att Ålands lagstiftningsbehörighet minskar. Det påpekar landskapsregeringen i sitt utlåtande om förslaget till översyn.
Man konstaterar också att betänkandet är författat på finska med undantag av sammandraget av förslagen samt förslag till ändrad författningstext. Man utgår i sitt utlåtande endast från det svenskspråkiga materialet och förbehåller sig rätten att komplettera utlåtandet efter att man fått hela betänkandet på svenska.
– Enligt landskapsregeringens uppfattning är ärendets karaktär sådant att det är oacceptabelt att betänkandet i dess helhet inte är tillgängligt även på svenska, skriver man i utlåtandet.


Risk för minskad makt
Man har framfört till justitieministeriets arbetsgrupp som förberedde kommitténs arbete att grundlagen bör klarlägga att statsmakten i landet tillkommer folket, som företräda av riksdagen och Ålands lagting enligt den fördelning som framgår av självstyrelselagen för landskapet Åland.
I det förslag som nu lagts fram finns risken att Ålands lagstiftningsbehörighet kringskärs ytterligare och därför vill landskapsregeringen ha ett system enligt vilket riksdagen respektive lagtinget ömsesidigt godkänner förändringar av grundlagen beträffande frågor som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
Med tillfredsställelse noterar landskapsregeringen däremot att presidentens ställning bevaras som ett betydande statsorgan. Man har i tidigare synpunkter framhållit presidenten viktiga roll i självstyrelsesystemet och lagstiftningskontrollen.
Förslaget till ändring av paragraf 1 i grundlagen där man anger att Finland är medlem i Europeiska unionen kan bli problematisk för Åland. Endast lagtinget kan med stöd av paragraf 59 i självstyrelselagen sätta internationella förpliktelser och avtal i kraft i landskapet. Det innebär att Ålands lagting förfogar över Ålands medlemskap i Europeiska unionen.
Det nya förslaget för första paragrafen kan uppfattas som ett hinder för lagtinget att i framtida behandlingar om fördrag om den Europeiska unionen utöva sina möjligheter enligt paragraf 59 i självstyrelselagen.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax