DELA

Nya regler kan försämra för åländska studerande

Om åländska betyg vid antagning i Sverige överförs till den utländska kvoten kommer ålänningarna att få betydligt färre platser att konkurrera om. Nu ansöker landskapsregeringen om undantag från reglerna.
Från 2010 kommer tillträdesreglerna till svensk högskola att förändras. En urvalsgrupp för utländska betyg införs.
Landskapsregeringen, som är remissinstans i frågan, har tagit del av det förslag som finns för hur de utländska betygen kommer att värderas. För Ålands del försämras troligen läget.
De åländska sökande ska även fortsättningsvis räknas till urvalsgruppen svenska betyg, anser landskapet, och påpekar i en anhållan till utbildningsdepartementet att 70 procent av studenterna söker till Sverige. Vidare understryks att det är avgörande för det åländska samhällets utveckling att ålänningarnas möjlighet att studera i Sverige inte försämras.
”Åland är enspråkigt svenskt. Inom många utbildningsområden är den utbildning som erbjuds i Sverige det enda alternativet på svenska”.

Underlättar inte
De nya reglerna skapar gränser istället för att riva dem, tycker landskapsregeringen och stöder sin sak med att hänvisa till en nordisk överenskommelse för 1996 om tillträde till högre utbildning.
Landskapsregeringen laddar med ytterligare ett argument och menar att systemet inte bör ändras ”…med hänsyn till det särskilda ansvar för att bevara det svenska språket, kulturen och sedvänjorna som Sverige har åtagit sig alltsedan den åländska självstyrelsens tillkomst.”
Då Sverige inför meritvärdering anses de utländska betygen svåra att bedöma på ett rättvist sätt. Det är också orsaken till att en utlandskvot införs.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax