DELA

Nya Ålandsfärjan mer försenad

Viking Line får vänta på leverans av ”nya Ålandsfärjan” ännu längre än vad tidigare uppgetts.
Det framgår av delårsbokslutet som offentliggjordes på torsdagen.
Delårsrapport berör perioden 1.11.2008 – 31.7.2009.
Under rubriken ”Investeringar och finansiering” sägs följande:
”Koncernens investeringar uppgick till 26,23 Meur (140,47 Meur), varav 13,62 Meur avser förskottsbetalningar för det fartyg som beställts från Astilleros de Sevilla, S.A. i Spanien. Leveransen av fartyget har försenats först på grund av sen leverans av viktiga komponenter och kommer att bli ytterligare försenad på grund av varvets finansiella situation. För närvarande beräknas leverans kunna ske tidigast under senhösten 2010, vilket innebär att den sker senare än den tidpunkt då Viking Line Abp kan uppsäga kontraktet på grund av leveransförsening.
Viking Line Abp har tillräckliga bankgarantier som säkerhet för kravet på återbetalning av förskottsraterna i det fall att kontraktet skulle uppsägas. I så fall kommer aktiverade kostnader för planerings- och övervakningsuppgifter m.m. om uppskattningsvis 4 Meur att belasta koncernens resultat för 2009/2010. Styrelsen bevakar situationen och utvärderar varvets möjlighet att slutföra fartygsbyggnadsprojektet.”
I inledningen sammanfattas delårsbokslutet så här:
”Koncernens omsättning uppgick under perioden 1 november 2008 – 31 juli 2009 till 348,60 Meur (352,75 Meur). Rörelseresultatet var 16,38 Meur (19,73 Meur).
Finansnettot blev -2,44 Meur (-1,73 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 13,94 Meur (18,00 Meur). Resultatet efter skatter var 10,24 Meur (13,08 Meur).
Då Viking XPRS och Rosella nu kommer att trafikera under hela verksamhetsåret på Helsingfors-Tallinn respektive Mariehamn-Kapellskär kommer detta att medföra en viss ökning av koncernens totala passagerarvolym. Intjäningen per passagerare förväntas dock inte öka, bland annat till följd av den pågående lågkonjunkturen och dess negativa inverkan på köpkraften. Därutöver innebär den hårda konkurrenssituationen en fortsatt press på biljettpriserna.
Koncernens avskrivningar och räntekostnader kommer att bli högre än föregående år. Den svenska kronan har varit svag under rapportperioden. Bunkerprisnivån är stigande.
Mot bakgrund av ovanstående samt rådande allmänna konjunkturläge, bedömer styrelsen att resultatet för 2008/2009 inte blir fullt i nivå med 2007/2008 års resultat”.