DELA

Ny protest från tvättgrannar

Grannarna till Quickly Tvättcentralen (QT) har på nytt lämnat en skrivelse gällande den utbyggnad som gjordes i våras efter att Comforta ab köpte QT. De klagar över buller frånanläggningen.
Skrivelsen har lämnats till byggnadsinspektionen, byggnadsnämnden, stadsstyrelsen och miljöprövningsnämnden. Dessutom har grannarna skrivit ett brev till Comforta ab.
I somras kunde Nya Åland berätta om en skrivelse som grannarna till QT lämnat in till byggnadsnämnden. Skrivelsen gällde den utbyggnad som QT gjorde i våras. Skrivelsen ledde då inte till någon åtgärd. Nu försöker grannarna igen.
I den nya skrivelsen sägs att QT verkar på ett område som i stadsplanen är märkt FAH, det vill säga ett område för hantverk, affärer och småindustri. Grannarna anser dock att QT efter den tillbyggnad som gjordes i våras inte längre kan betraktas som småindustri utan snarare som en mellanstor industri.


Grannarna skriver vidare att det problematiska för dem är att trafikområdet förstorats så mycket att avståndet mellan dem och QT har halverats, från 50 till 25 meter.
– Bullret från nämnda verksamhet har ökat till en ljudnivå som är ytterst störande. Det handlar inte längre bara om luftburet buller, utan även markburet i form av vibrationer.
I skrivelsen till byggnadsnämnden yrkar grannarna på två punkter. De skriver:
Vi yrkar på att förhållandena i det här fallet påkallar en inhägnad, och att det metallstängsel som nu inhägnar QT inte på något sätt kan liknas vid ett staket, mur eller häck.
Då det tydligen är öppet för tolkning vad som anses med småindustri ber vi även byggnadsnämnden tolka, på basen av kända fakta, om QT fortfarande kan kallas för småindustri eller om det borde anses vara en mellanstor industri.


Bryter bullergräns
Grannarna vänder sig också till miljöprövningsnämnden med en begäran om att QT miljötillstånd skall omprövas.
– Vår uppfattning är att QT:s verksamhet inte enbart handlar om vatten- och kemtvättning av textilier som anges och avses i miljötillståndet, utan att de även bedriver yrkesmässig transport och därmed borde ansöka om ett nytt miljötillstånd som omfattar även den delen av verksamheten, skriver grannarna som även har kontaktat miljöinspektionen.
De har utfört bullermätningar och konstaterat att QT bryter mot sina bullergränsvärden.


Skyddsområde
Till stadsstyrelsen vänder sig grannarna med ytterligare yrkanden. De vill att stadsstyrelsen skall inspektera platsen på tidiga morgnar, kvällar och helger och därefter tolka om deras tomter fortfarande är ändamålsenliga för egnahemsbebyggelse eller om de borde ha beteckningen ”Skyddsområde mot industri”.
Ifall byggnadsnämnden inte bedömer att det är QT:s skyldighet att vidta bullerskyddande åtgärder vill grannarna att staden finansierar och bygger ett bullerskydd.
– Alternativt yrkar vi på att staden ändrar beteckningen i stadsplanen till skyddsområde och löser in våra fastigheter till det värde de hade innan den förstörda boendemiljön drog ner priset, skriver de.
Grannarna vill vidare att stadsstyrelsen skall inspektera den 25 meter breda remsan mellan grannarnas tomter och QT som i stadsplanen betecknas som parkområde och avgöra om remsan kan anses vara ett parkområde i dag.
– Om stadsstyrelsen efter inspektion på platsen fattar beslutet att detta område inte är värt att satsa på som rekreationsområde, är vår åsikt att stadsplanen bör göras om så att området får beteckningen skyddszon/bullerzon. Då bör även området utformas så som ett skyddsområde kräver, det vill säga med bullerdämpande konstruktioner, skriver grannarna.


Onödigt lidande
Slutligen har grannarna vänt sig till Comforta ab, företaget som äger QT. I brevet till dem skriver de bland annat:
– Vår åsikt är att QT och Comforta ab med sitt ansvarslösa agerande i samband med utvidgningen, har åsamkat oss ett onödigt lidande eftersom detta problem hade kunnat undvikas med rätt framförhållning.
– … det första ni bör göra (är) att följa ert miljötillstånd och om det så kräver köra med förminskad verksamhet tills bullerkällorna åtgärdats. Den andra åtgärden är att uppföra ett bullerplank (samtidigt insynsskydd) i Quickly Tvättcentralens rågräns.
Grannarna påpekar också i brevet att situationen under högsäsongen i somras var ett ”inferno”.
– Vi kommer inte att acceptera en upprepning av detta och vi är beredda att, om så krävs, driva detta ärende till högsta instans, avslutar de brevet.
Ännu har grannarna inte fått någon svar på sitt brev.


Bordlades
Byggnadsnämnden sammanträdde i måndags. Skrivelsen fanns med på föredragningslistan men ärendet bordlades för att man skall höra stadsarkitekten och QT:s fastighetsägare.
– Om de hinner höras till nästa möte tas ärendet upp på nytt om tre veckor. Annars blir det ytterligare tre veckor framåt, säger byggnadsinspektör Börje Aspbäck.
Stadsstyrelsen sammanträder på torsdag. Skrivelsen finns inte med på föredragningslistan.


Till mötes

– Med gemensamma krafter försöker vi lösa problemen, säger Bert Hellman, vd på Quickly Tvättcentralen.
I februari hoppas han att truckkörandet ute på gården skall vara borta.
Bert Hellman säger att Quickly försöker gå grannarnas önskemål till mötes.
– Vi investerar för tillfället i en hiss som skall vara inne i huset så att vi inte behöver köra rullhäckar med truck ute på gården när de skall transporteras mellan våningarna.
Hellman tror att mycket buller försvinner bara man får bort truckkörandet från gården.
– Men det går ju inte att få det gjort över en natt. Leveranstiderna är långa, men i februari är det meningen att vi skall få hissen.
Även en ångventil som har väsnats skall åtgärdas.
– Vi skall återanvända ångan och få energi. Samtidigt slutar den fräsa.
Vad gäller lastbilarna är det inte mycket Quickly kan göra.
– Lastbilskörandet på gården är vi ju tvungna att ha kvar, för att kunna köra vår tvätt till och från tvättcentralen. Men när hissen är på plats och truckkörandet upphör får man se om det fortfarande krävs ett bullerplank.

MALIN LUNDBERG