DELA

Ny debatt i reningsverkets kölvatten

Ett spörsmål om den tekniska förvaltningen i Eckerö orsakade en rätt hetsig debatt på fullmäktiges möte i torsdags.
I spörsmålet kritiserade fyra obundna ledamöter förvaltningen för bristande beredning och felaktiga beslut.
Diskussionen kretsade främst kring proceduren: Är det lagligt eller inte med spörsmål? Tillåter kommunens förvaltningsstadga att fullmäktigeledamöter ställer skriftliga frågor? Hur ska spörsmålen beredas och i vilken instans ska de tas upp?
Vice ordförande Leif Borg, som ledde ordet på mötet när ordförande Marie Löfström var frånvarande, är själv en av de fyra undertecknarna av spörsmålet.
– Spörsmålet hänger ihop med reningsverket och problemen där. Men det verkar ju vara lite kärvt om man inte ens får ställa frågor längre, säger han.
Fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bedöma lagligheten i spörsmålet.


Fyra ärenden
I spörsmålet lyfts fyra ärenden i tekniska nämnden upp som exempel på dålig hantering. Ett exempel gäller ett avloppsärende till ett privat hushåll, ett annat handlar om asfaltering av en bostadsgata, ett tredje om vägen till nya bostadsområdet och det fjärde om avloppsborrning under Torpvägen.
I två av fallen uppger spörsmålsställarna att beredning saknas. I det fjärde fallet hävdar man att en vägundergång avviker från den ursprungliga projekteringen. Spörsmålsställarna hävdar att det nya bostadsområdet saknade godkänd och fastställd plan när arbetet med den nya vägen gjordes och påpekar att ett så stort jobb borde ha föregåtts av anbudsbegäran och beslut i tekniska nämnden.
De som undertecknat spörsmålet är förutom Leif Borg, Jan Hamberg, Susann Fagerström och John Hilander.
Ytterligare ett spörsmål lämnades in några dagar före fullmäktigemötet. Undertecknarna är de samma utom att Jan Hamberg ersatts av Bernt Mattsson. Spörsmålet handlar om ett ärende i byggnads- och miljönämnden från januari i fjol. Spörsmålsställarna vill veta vad kommunstyrelsen anser om behandlingen av ärendet.


Frysa pengarna?
Lång diskussion blev det om de planerade åtgärderna för att få reningsverket att fungera bra till nästa högsäsong när trycket från Eckerölinjens fartyg är som störst. Ytterligare ett fiskodlingsföretag har ansökt om att få ansluta sig till kommunens reningsverk, och fullmäktige hade att ta ställning till förslaget att frigöra de 50.000 euro som tidigare anslagits för ombyggnaden av reningsverket.
Också här var den obundna gruppen skeptisk. Man anser att det är Eckerölinjens sak att bekosta den avloppsvattentank som ska byggas invid reningsverket för att jämna ut flödet och misstänker att kommunen är på väg att ta på sig kostnader som egentligen hör hemma hos rederiet.
Fullmäktiges beslut blev att frigöra pengarna. John Hilander la ett motförslag som gick ut på att anslaget inte skulle frigöras, men det vann inget understör. Han har reserverat sig mot beslutet.

annika.orre@nyan.ax