DELA

Nu vill Geta lämna även Ålands problemavfall

Geta kommun vill överlåta sitt problemavfall på en annan aktör än Åpab. Nu skriver kommunen till miljöminister Katrin Sjögren (Lib) för att se om det är möjligt.
Tidigare har Geta sagt upp avtalet med Mise.
Avfallshanteringen i Geta flyter fritt. Avtalen med Mise har sagts upp från årsskiftet 2009-2010 och en arbetsgrupp utreder hur en alternativ renhållning kan ordnas. Förslagen ska fungera som underlag för en kommande diskussion.
– Man har tagit fram en skiss på hur det skulle kunna fungera i egen regi men jag vill inte säga mer innan några beslut är fattade, säger kommundirektör Erik Brunström.


Skriver till lr
Redan i fullmäktigebeslutet gällande Mise från december i fjol anges att beslutet även omfattar Mises dotterbolag Åpab. De åländska kommunerna har förbundit sig att uteslutande använda Åpabs tjänster för omhändertagande av problemavfall.
– Kommunen har sedan länge för avsikt att överlåta sina Åpabaktier till Mise, vilket de flesta åländska kommuner redan har gjort, säger Erik Brunström.
I ett brev till landskapsregeringen skriver han:
”Undertecknad skulle från miljöministern önska få bekräftat att en åländsk kommun enligt gällande regelverk är i sin fulla rätt att anlita vilken aktör som helst (som innehar beviljade tillstånd för ändamålet) för att handha det farliga/problemavfall som produceras bland hushåll i kommunen, och ifall detta av ministern inte bedöms vara möjligt skulle jag be att få det motiverat med hänvisning till lagtext eller annan rättskälla”.
Beslutet att lämna Åpab har flera orsaker.
– Geta kommun utgår ifrån att man i egen regi ska kunna tillhandahålla en bättre och fullt lagenlig avfallsservice till sina invånare och fastighetsägare, samt ett om inte i samtliga fall billigare, så i varje fall generellt sett mer rättvist avgiftssystem.


Fungerat dåligt
Mise tog inför sommaren beslut om att stänga samtliga stationer i Geta kommun, med två undantag: stationen vid Getaboden fungerar för förpackningsmaterial. I Hällö finns dels kärl för förpackningar, dels låsta kärl för brännbart restavfall. Nyckelsystemet i Hällö hade kunnat fungera men det dröjde innan Mises lås kom på plats, säger Brunström.
– Vi fick omfattande problem med olaglig sopdumpning. Det var fråga om hushållsavfall som dumpades vid containrarna.
I onsdags stängdes Geta återvinningscentral.
– Getaborna hänvisas nu till Saltviks återvinningscentral som ligger närmast. Även andra Misekommuners centraler får användas, säger Erik Brunström.
Förslaget till ett alternativt avfallssystem ska vara klart senast den 1 oktober

ANNIKA KULLMAN