DELA

Nu utreds bro till Töftö

Vilka förutsättningar finns för att bygga en bro mellan Töftö och Prästö? Hur mycket kommer det att kosta? Nu inleds en förstudie av projektet.
I budgeten för 2009 finns 80.000 euro reserverade till studien. Trafikavdelningen har i dagarna begärt utlåtanden från bland annat Rederierna i Finland rf och Sjöfartsverket.
– Det här ligger i sin linda ännu, säger landskapets hamn- och broingenjör Ian Bergström.
En kostnadsuppskattning ska göras för att se om projektet alls är ekonomiskt försvarbart.
– Men det dröjer nog ett par år innan man kan sätta en prislapp.
Det är ingen lite bro som krävs, avståndet mellan strandlinjerna är runt 400 meter, höftar broingenjören. Dessutom ska bron vara så hög att farledstrafiken kan gå under den.


Lång process
Tanken är att bron i framtiden ska ersätta färjtrafiken. Men innan det ska siffror tas fram, utlåtanden ges och miljökonsekvensbedömningar göras. Det är en lång process som väntar – om landskapsregeringen alls för projektet vidare.
Och, säger Ian Bergström:
– Det här berör ju alla markägare runtomkring.


Inga nackdelar
Trafikminister Veronica Thörnroos (C) ser bara fördelar med en bro till Vårdö. Dels påverkas inte en bro av det ekonomiska läget på samma sätt som färjtrafiken, dels kommer räddningspersonal snabbare att kunna ta sig till kommunen vid en olycka.
– Och restiden förkortas avsevärt för de som bor på Vårdö. Den personliga friheten ökar.
Vid ett möte på Vårdö 2007 lyfte Liberalerna frågan om en bro och den liberala ledningen ställde sig positiv till att arbeta för ett förverkligande. Då avfärdades också ett tunnelalternativ med motiveringen att sundet är synnerligen djupt
– Tunnelmynningarna skulle hamna väldigt högt uppe på land, säger Thörnroos.
Också Vårdö kommun ska få tillfälle att tycka till om projektet.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax