DELA

Nu pressar Kökar sin budget

KÖKAR. Minskade undervisningstimmar, tjänster som inte tillsätts och personal som solidariskt går ner till deltid för att undvika permitteringar.
När nämnderna har fått i uppdrag att spara 15 procent i nästa års budget är det många som påverkas. Snart läggs förslagen fram för kommunstyrelsen.
I slutet av september skrev Nyan att Kökar kommunstyrelse gett de tre nämnderna i uppdrag att se över hur kommunens verksamheter kan spara 15 procent jämfört med årets budget. Bakgrunden är den ekonomiska kris som kommunen befinner sig i.
Kommunstyrelsen vill på det här sättet visa på allvaret i det ekonomiska läget samt sätta press på sektorerna att få ner utgifterna.
Nu har nämnder och personal vänt och vridit på de alternativ som finns.

Tagit på allvar
Socialnämndens ordförande Christian Pleijel säger att de anställda jobbar enligt avtalsstyrda löner och många av verksamheterna är lagstadgade. Spararbetet har varit en utmaning.
– Vi är oerhört bundna.
Han tycker att nämnden tagit sin uppgift på allvar.
– Vi har en väldigt bra socialnämnd på Kökar. Man är öppna och har vågat diskutera vilka möjligheter som finns att spara. Man sätter sig inte med armarna i kors och säger att det inte går.

Skär ner 100.000
Budgeten för 2009 var 749.000 euro. Nästa år är ramen satt till 644.000 euro. Personalen har involverats i processen och har kommit med egna förslag medan socialnämnden i sin tur har sett över hela verksamheten.
– Vi har förankrat förslagen och det finns en acceptans för dem. Tillsammans har vi hittat sparförslag på 14 procent.
Socialkansliet sparar bland annat genom att semesterpengarna omvandlas till ledighet.
– Det blir mindre arbete gjort men vi tror att det klarar sig ändå.
Dessutom kommer nämnden att skära ner sina arvoden med 15 procent.
Gullåsenplatserna är kostsamma för kommunen och kommer att vara så även nästa år.
– Där sparar vi ingenting.

Ner i arbetstid
Inom barnomsorgen har personalen själva lagt fram ett förslag.
– De tre anställda går ner 20 procent vardera i arbetstid.
Ställde ni som ultimatum att någon annars får gå?
– Vi ställde aldrig kravet men de kände kanske att det kunde ha blivit så.

Föreståndaren slutar
På omsorgshemmet Sommarängen har man under ett års tid haft en föreståndare med sjukvårdskompetens anställd.
– Vi avbryter det försöket. Istället kommer en i personalen att ta på sig föreståndarposten på halvtid. På det sparar vi 41.000 euro i året.
Dessutom införs kostnadstak för vikarier och extrapersonal. Kostnaderna för närståendevård har redan i år minskat betydligt.
– Vi sparar åtta procent.

Ytterligare sparkrav
På sikt tror Christian Pleijel att minskade skatteintäkter kommer att leda till ytterligare sparkrav. Därför är det viktigt att samtliga nämnder nu går in för att verkligen försöka nå de 15 procenten, understryker han.
– Det här är inte vårt sista sparprogram. Vi måste våga spara för att få kommunens ekonomi i balans.
Men skolnämnden har endast kommit upp i sparåtgärder på 4,5 procent – eller 21.700 euro av de totalt 72.000 euro som motsvarar en nedskärning på 15 procent.
– Vi föreslår inbesparingar först från näst höst då det här läsårets schema är färdigt och arbetsplanen godkänd, säger skoldirektör Kerstin Lindholm.

Färre timmar
Skoldirektörens förslag är att tre av fem lärare går ner till deltid, något som lärarna enligt Lindholm accepterat. Lärartimmarna föreslås totalt minska med sju timmar per vecka.
– Årskurserna slås ihop, det kan bli fråga om 3-4 nivåer samtidigt.
Då skolan har 30 elever bör grupperna ändå inte bli alltför stora.
– Men läraren får mindre tid att hjälpa enskilda elever.
Genom att minska på materialkostnaderna sparas cirka 5.000 euro. Bibliotekarien ska, föreslås det, ta ut sin semesterpenning i ledig tid.
– Och så blir det färre vikarietimmar under hennes semester vilket innebär att öppettiderna kommer att ses över, säger skolnämndens ordförande Camilla Nordberg.

Skjuter på projekt
Ordförande Bo Ponthin säger att sparkraven för byggnadstekniska nämndens del mycket handlar om att skjuta planerade projekt på framtiden.
– Avloppsreningsverket i Hellsö föreslås skjutas fram två år.
Men det innebär risker.
– Vi får bara hålla tummarna för att vårt gamla reningsverk håller ihop. Meningen är att det ska renoveras 2014.
Ett annat förslag är att inte tillsätta tjänsten som kommuntekniker. Det skulle ge en inbesparing om 40.000 euro i året.
Byggnadstekniska nämnden kommer att träffas ytterligare för att diskutera sparfrågorna.
– Det här är inte lätt. Vi kan ju inte ta död på hela verksamheten men allt vi kan och vågar skära i kommer vi att genomföra, säger Bo Ponthin.
Inom kort kommer kommunstyrelsen att diskutera förslagen.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax