DELA

Nu måste Mariepark ha tillstånd

Hinner stadsplanen ändras till sommaren?
Hinner Mariepark få miljötillstånd för Rockoff?
Om inte, så kan sommarens konserter vara i fara, för som verksamheten har bedrivits nu har den delvis stridit mot lagen.
Nu tar landskapsregeringen itu med verksamheten i Mariepark. Efter beslut hos såväl Högsta förvaltningsdomstolen som riksdagens justitieombudsman JO kommer man till att Mariepark behöver miljötillstånd för konsertverksamheten.
Landskapsregeringen hade upp frågan om Mariepark i går och beslöt dels fråga staden hur man där ser på saken och vad man har tänkt göra med anledning av att verksamheten i Mariepark strider mot stadsplanen.
Dels har man sett reklam för sommarens Rockoff-festival och ber arrangören Dennis Jansson att skriftligen och utförligt informera om vad som planeras. Den här informationen vill man ha senast den 1 februari.


Delvis olagligt
Som landskapsregeringen nu läser lagen har verksamheten i parken ändrats så väsentligt jämfört med tidigare att det krävs miljötillstånd. Ytterligare skriver man att verksamheten inte får inledas förrän tillstånd har beviljats och vunnit laga kraft.
– Verksamheten är således olaglig till den del den innebär en väsentlig utvidgning eller ändring i förhållande till den verksamhet som bedrevs innan miljöskyddslagen trädde i kraft, skriver landskapsregeringen i sitt beslut.
Miljöskyddslagen trädde i kraft 2001. Dennis Jansson inledde sin verksamhet i Mariepark sommaren 2003.
Landskapsregeringen är tillsynsmyndighet vad gäller miljötillstånd, men har tidigare ansett att man inget kan göra så länge Mariepark saknar miljötillstånd, eftersom det inte finns något att utöva tillsyn över.


Många turer
Turerna kring Rockoff och andra evenemang i Mariepark har under årens lopp varit många.
Ett miljötillstånd beviljades våren 2004, men det överklagades av Dennis Jansson. För två år sedan kom Ålands förvaltningsdomstol till att miljötillståndet måste göras om. Verksamheten som bedrevs i parken och som miljötillståndet till stora delar välsignade stred enligt domstolen mot stadsplanen.
Senare, på våren i fjol, kom Högsta förvaltningsdomstolen till samma sak.
Landskapsåklagaren och polisen konstaterade i olika repriser under fjolåret att verksamheten var olaglig, men Rockoff och andra konserter kunde trots det arrangeras utan att någon ingrep. Däremot lämnades ett antal anmälningar i till polisen från grannar till Mariepark.


Ändring på gång
Nu arbetar stadsplanenämnden med en ändring av stadsplanen för området så att verksamheten kan tillåtas. Frågan är hur snabbt man kan bli klar med den ändringen.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax