DELA

Nu hyvlas Jomalas budget

Rejäla inbesparingar föreslås bland annat inom barnomsorgen, social- och hälsovården och utbildningsverksamheten i Jomala.
Den krassa ekonomiska verkligheten med minskade kommunala intäkter har lett till att en redan stram budget för år 2010 nu skall bantas ytterligare.
Jomalas budgetförslag för 2010 var redan klart för behandling i fullmäktige, den totala ramen var på drygt 14,46 miljoner. Åtgärder hade vidtagits på alla plan och nämnderna hade lyckats hålla sig till de snävare ramar som utgjorde utgångsläget i våras.
Men sedan våren har det skett stora förändringar vad de kommunala intäkterna beträffar. Bland annat utvecklingen kring samfundsskatten och landskapets beslut att inte indexjustera landskapsandelarna betyder att Jomala har betydligt mindre pengar att röra sig med än man först trodde.

På längre sikt
Nu tvingas följaktligen kommunen dra åt svångremmen ytterligare. Enligt ett nytt förslag skall driftskostnaderna minskas med totalt 184.500 euro.
– Vårt förslag bygger delvis på kortsiktiga lösningar men också på åtgärder där vi kan göra inbesparingar på längre sikt, säger kommundirektör Carolina Sandell.
Det sparas, med undantag av äldreomsorgen och södra Ålands högstadiedistrikt inklusive träningsundervisningen, på samtliga plan.

Minskade anslag
Inom barnomsorgen föreslår man att 80 procents dagvården försvinner och att man i fortsättningen bara har halv- och heldagvård som alternativ. Det betyder en inbesparing på 42.000 euro.
Lika mycket, det vill säga 42.000 euro, skall undervisningssektorn spara genom bland annat minskade anslag för timresurser, skolskjutsar och läromedel i Vikingaåsens skola. I Södersunda är inbesparingsbeloppet 9.000 men det är ännu inte preciserat.
Inom den allmänna förvaltningen räknar man med att kunna spara 37.500 euro, en stor post är att skjuta upp hostinglösningen för kommunens servrar till 2011.

Vattentaxor höjs
Tjänsten som ambulerande närvårdare lämnas vakant nästa år och man förverkligar inte heller kommunteknikertjänsten. Klubbar fullmäktige det förslaget sparar kommunen in 15.000 respektive 20.000 euro.
Ungdomsverksamheten bantas med 5.500 euro och bidraget för renovering av ungdomslokaler med 5.000. Biblioteks- och kulturverksamheten åläggs att spara en procent av sin verksamhet eller 2.000 euro. Med mera, med mera.
Det kärvare ekonomiska läget syns även i att kommunstyrelsen föreslår att vatten- och avloppsvattentaxorna genomgående höjs med 1,5 procent vilket i pengar betyder 10.500 euro.
Förslaget till ytterligare besparingar kommer upp i fullmäktiges remissdebatt den 10 november.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN