DELA

Nordea förlorare i det första Mermaid-fallet

Nordea bör betala tillbaka de 10.000 euro som en pensionär sannolikt har förlorat i samband med en placering i Mermaid-masslånet.
Det anser värdepappersnämnden med motiveringen att bankens personliga placeringsrådgivare inte har varit tillräckligt tydlig mot kunden.
Värdepappersnämnden i Helsingfors har behandlat det första klagomålet mot Nordea i den så kallade Mermaid-härvan.
Klagomålet hade lämnats in av en 73-årig pensionär som sannolikt har förlorat de 10.000 euro som han eller hon år 2006 tecknade i Nordeas Mermaid-masslån. Pensionären anser att banken inte informerade om de risker som placeringen kunde innebära.
Värdepappersnämnden konstaterar att det inte finns några brister i det skriftliga material som Nordea har gett ut om Mermaid. I bankens broschyrer framgår det, enligt nämnden, tydligt och på flera ställen att det inte finns någon kapitalgaranti och att det som satsas därför kan förloras.

Får tillbaka
Men värdepappersnämnden är däremot inte lika nöjd med den muntliga information som banken i det här enskilda fallet har gett till kunden.
Nämnden beskriver Mermaid som en placeringsprodukt med en komplicerad terminologi och konstruktion och anser att Nordeas personliga rådgivare inte förklarade Mermaids egenskaper eller risker tillräckligt tydligt och noga för pensionären.
En enhällig nämnd anser därför att Nordea bör betala tillbaka pengarna. Om Mermaid-lånet helt har förlorat sitt värde då det förfaller i februari 2010, vilket man anser att är sannolikt, bör pensionären alltså få tillbaka de placerade pengarna minus ränteintäkterna.

Respekterar nämnden
Värdepappersnämndens utlåtanden är rekommendationer och de har inte samma juridiska dignitet som domstolsbeslut. Bankerna, inklusive Nordea, har dock förbundit sig via avtal att följa nämndens rekommendationer.
Det gör också Nordea i det här fallet.
– Nordea är delvis av annan åsikt gällande nämndens rekommendation men respekterar nämndens rekommendation och handlar enligt den, skriver banken i en kommentar.

Enskilda fall
Hittills har tiotals klagomål kring Mermaid lämnats in till värdepappersnämnden.
Nämnden betonar att samtliga klagomål i Mermaid-härvan kommer att behandlas som enskilda fall. Det beslut som har fattats nu betyder alltså inte att Nordea måste betala tillbaka alla placeringar som har gjorts, beslutet kan inte ses som ett prejudikat.
På Åland har flera tecknat Mermaid-lån. Placeringarnas belopp varierar kraftigt i storlek från minimisumman 10.000 euro till de 300.000 euro som Sture Carlson placerade och förlorade.

Finanskrisen problem
Man uppskattar att ungefär 1.500 personer i hela Finland har tecknat Mermaid-lån.
– Åren 2002–2007 emitterade Nordea sammanlagt 12 Mermaid-masslån, av vilka merparten har gett placerarna en god avkastning. Två av lånen har redan förfallit och kapitalet har betalats till placerarna i sin helhet med god avkastning. I och med finanskrisen råkade en del av Mermaid-lånen emellertid ut för problem som medförde förluster för placerarna, skriver banken.
De totala förlusterna i Finland handlar om cirka 140 miljoner euro.

Utreder ärendet
– Nordea beklagar verkligen att vissa kunder har förlorat pengar på Mermaid-placeringar. Om man misstänker att det skett misstag i enskilda servicesituationer utreder man ärendet grundligt. Detta ligger i både kundens och Nordeas intresse. Om Nordea har begått ett misstag bär banken också ansvar för det, skriver banken.
– Förlusterna för Mermaid-placeringarna berodde på finanskrisen, som ingen kunde förutse. För allmänna risker i anslutning till placeringar kan Nordea naturligtvis inte bära ansvar.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax