DELA

Nöjd med regeringsprogrammet

Aldrig har det stått så mycket om Åland i ett regeringsprogram som nu. Ett klart steg framåt, tycker lantrådet Roger Nordlund (c).
Roger Nordlund låter uppriktigt nöjd över det nya regeringsprogrammet vads gäller de delar som berör Åland. Men så fick han också var med i förhandlingarna när de här punkterna formulerades.
– Vi har fått med våra tre huvudpunkter, som gäller sjöfarten, EU-inflytandet och den ekonomiska självstyrelsen. Också samarbetsformerna tas upp.
– Jag kan inte se att man har lämnat bort någonting. Det är klart att man alltid kunde önska större tydlighet, men det är politiska frågor och man måste alltid kompromissa.

Utveckla självstyrelsen
I regeringsprogrammet sägs, i fri översättning:
”Ålands självstyrelse skall utvecklas i samarbete med landskapet Åland. Utvecklingen av självstyrelsen fortsätter med beaktande av de utredningar som har gjorts. Speciell uppmärksamhet fästs vid det ekonomiska systemet.
Självstyrelsens förhållande till EU-frågor som rör självstyrelsen sköts såväl nationellt som vid EG-domstolen på så sätt att landskapsregeringens möjligheter att påverka tryggas med beaktande av grundlagsutskottets betänkande 13/2006.
Samarbetet inom statsrådet i frågor som rör Åland förnyas så att justitieministeriet ansvarar för dem som koordinerande ministerium och sekretariat (justitieministern eller minister vid justitieministeriet).”
Nordlund säger att man i första stycket avser Roslin-utredningen från i fjol. Hänvisningen till grundlagsutskottets betänkande i vintras fick han med. Där tar man upp såväl talerätt inför EG-domstolen som ministerrådsarbetet.
– Där får lagtingets enhälliga motion till riksdagen betydelse.
Utöver att justitieministeriet blir ett Ålandsministerium så kan det också framöver vid behov ordnas aftonskolor om åländska frågor.

Sjöfarten
Nordlund tycker att skrivningarna om sjöfarten också har ett annat tonfall än tidigare. Det sägs att tonnageskatten skall förnyas och göras konkurrenskraftig.
Det sägs också att sjöfartens konkurrenskraft skall vara på samma nivå som de viktigaste konkurrentländernas och att rederibeskattningen skall förnyas. Man skall utreda möjligheten att göra reserveringar.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax