DELA

Nej till golfklubben, ja till Stornäs-bana

Näringsminister Torbjörn Eliasson (C) säger nej till Ålands golfklubbs anhållan om att få arrendera mark på Stornäset för en ny golfbana.
I stället gör landskapsregeringen det möjligt för alla intresserade att anlägga golfbana i området.
Golfklubben hade utlovats besked inom augusti, och i går, den sista augusti, fattades beslutet.
Ålands golfklubb får alltså nej på sin begäran från 15 september i fjol om att få arrendera 170 hektar landskapsmark på Stornäset i Kastelholm, en begäran som kompletterats och begränsats i olika omgångar.
Samtidigt meddelar landskapsregeringen att arbetet med att göra en del av Stornäset tillgängligt för byggande av en golfbana fortsätter i enlighet med lagtingets beslut i årets budget, det vill säga att området först ska avgränsas och sedan bjudas ut i ett öppet anbudsförfarande.
Näringschef Linnéa Johansson förklarar att golfbaneprocessen nu länkas ihop med det pågående arbetet med delgeneralplanen för hela Kastelholmsområdet eftersom ett golfbanebygge kommer att kräva nya vägar och annan infrastruktur som påverkar resten av området.

Väntan på planen
Betyder det att frågan om den nya golfbanan klarnar först när delgeneralplanen för området är klar, kanske om några år?
– Ja. Landskapsregeringen har sina representanter i delgeleralplanearbetet och där för landskapsregeringen fram sina synpunkter som markägare.
Hon arbetar nu med att konsultera någon utomstående med kunskap om banläggning för att se vilket område som är mest lämpat för en golfbana.
Torbjörn Eliasson har en helt annan tolkning än näringschefen beträffande sammanlänkningen med delgeneralplanearbetet.
– Jag följer lagtingets budgetbeslut från december. Vi behöver inte vänta tills hela delgeneralplanen är klar. Min åsikt är att vi disponerar vår ägandes mark och vi får hantera den som vi vill. Golfbanearrendet och delgeneralplanen är två skilda processer, men naturligtvis ska vi se till att vi definierar vilket område som ska ingå i en kommande golfbana och vilka andra delar som behövs.
Linnéa Johansson antecknade skiljaktig mening till beslutet eftersom näringsministern enligt hennes mening var jävig. Orsaken är att Torbjörn Eliassons son är vice ordförande i Ålands golfklubbs styrelse.
– Jag förde fram synpunkten men han och jag har olika bedömning, säger näringschefen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre