DELA

Nej igen till storsprängning

Aktiebolaget Dalbo fastigheter har fått nej också på sin förnyade anhållan om att få spränga ner berget i Jomala Sviby till vägnivå.
Inget nytt hade framkommit, anser byggnadstekniska nämnden.
Nämnden behandlade ärendet på mötet i onsdags. Dalbo fastigheter vill bygga ett affärs- och kontorskomplex på Kasberget och därför vill bolaget spränga ner i princip hela berget för att komma ner till samma nivå som Koff-huset i närheten.
Ärendet har behandlats två gånger tidigare i år i nämnden. I den ursprungliga ansökan om tillstånd för schaktnings- och markarbeten heter det att kvarteren i Östra Sviby i sin helhet ska sprängas ner till vägnivå. Det innebär att cirka 35.000 kubikmeter fast berg ska sprängas bort och det aktuella kvarteret avslutas med en fem meter hög schaktvägg mot väster.
Följande kvarter ska fyllas ut med cirka 14.000 kubikmeter fyllnadsmassor och en av tomterna ska fyllas ut med cirka 1.400 kubikmeter.

Två tidigare avslag
I juni avslog nämnden bolagets sprängningsansökan. Beslutet har vunnit laga kraft. Efter det anhöll Dalbo fastigheter om självrättelse – en möjlighet som ges i lagen – och resultatet blev det samma. Nämnden konstaterade i slutet av oktober att junibeslutet inte hade grundats på en oriktig utredning och att det inte var grundat på en oriktig tillämpning av lagen.
Men Dalbo fastigheter lämnade trots det in en ny anhållan till nämnden som på mötet förra veckan konstaterade att inget nytt har tillförts och att de skisser som lämnats in – nu i färg – också fanns bifogade till den ursprungliga ansökan, då i svartvitt.

Strider mot planen
Nämnden konstaterar att den byggnation som föreslås på bilderna inte ens i teorin är förenlig med den detaljplan som fastställts för tomterna och markområdet.
Detaljplanen utgår från att kommande bebyggelse ska ske i befintlig terräng – det vill säga att all sprängning måste anses som en direkt avvikelse. Därför kan byggnadsnämnden endast i samband med en konkret ansökan om bygglov avgöra om byggandet förutsätter ingrepp i naturen. Någon ansökan om bygglov har inte ännu lämnats in.

Annan lagstiftning
Nämnden konstaterar också att landskapets plan- och byggnadslag förutsätter att också annan relevant lagstiftning vägs in. Gemensamt för de landskapslagar som åberopas i den aktuella paragrafen är att de bland annat värnar om skyddet av befintlig miljö, heter det.
I direkt anslutning till det aktuella området finns ett detaljplanerat område för bosättning. Också detaljplanen för det området stadgar att bebyggelse ska ske i befintlig terräng.

Rätt att yttra sig
Enligt en annan paragraf i plan- och bygglagen har andra kommuner, myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget rätt att yttra sig.
Nämnden godkände enhälligt tekniska chefen Michael Lindbäcks förslag att avslå anhållan.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax