DELA

Mycket muller under ytan bland Eckerös småägare

Det råder ett starkt missnöje bland Rederi ab Eckerös småägare med hur styrelsen och ledningen skött sig i vår. Det kom tydligt fram på gårdagens rekordlånga och rekordvälbesökta stämma.
Men någon ny styrelse blev det inte. Den sittande styrelsen fick 70 procents röststöd för att fortsätta.
Kön till registreringen ringlade fortfarande lång när stämman egentligen skulle ha börjat klockan 10.30 i går. Över tusen aktieägare skulle registreras, och det tog tid. Först en timme senare kunde styrelseordförande Jukka Suominen hälsa välkommen – rekordkort.
Att stämningen var rätt spänd märkes inte minst i det att stämmans ordförande Kenneth Neovius i ett tidigt skede klippte av Ålands aktiespararförenings ordförande Folke Sjölund som hade kritiska synpunkter på att informationen kring anmälningar och fullmaktsprocedurer inte hade fungerat från bolagets sida – en av många saker som retat upp småägare.

Dålig information
– Väldigt många aktieägare har beklagat sig inför mig över att de inte hunnit anmäla sig inom utsatt tid. Inte heller kände de till att om de ville ge fullmakt åt någon annan så måste de ha anmält sig inom utsatt tid. Jag har fått registrera 220 fullmakter, men lika många förblev oregistrerade på grund av det här. Därför frågar jag; Är styrelsen beredd att inför nästa stämma se till att information och praktiska arrangemang förbättras?
Något svar gavs inte.
I sin bokslutsöversikt tog vd Björn Blomqvist upp en annan sak som retar småägarna som på samma gång är resenärer, nämligen turlistan. Ändringarna är inte populära bland pendlarna.
– Också i juli, alltså under den absoluta högsäsongen, har vi bara 50 procents beläggning på passagerarsidan och cirka 65 procents beläggning på bildäck. Därför är vi i behov av att hitta nya lösningar och ett försök är att det större fartyget trafikerar sex gånger per dag och det mindre fyra gånger.
Britt-Marie Winter, en av många pendlare, ville veta varför delar av fartyget stängs ibland, varför man ändrat på personalen och vad den nya – bland annat den nya logotypen – har kostat.

Ny styrelse
När det kom till beslut om antalet styrelsemedlemmar och förslaget till nya namn i styrelsen – Jarl Danielsson, Wiking Johansson, Christer ”Kecke” Mörn och Katarina Bergman – hettade det till ordentligt. Tre i den sittande styrelsen föreslogs av aktiespararföreningen för omval – Lars-Erik Dahlman, Marika Palmqvist och Hans Mansén. Det förslag som styrelsen, på samma gång nomineringskommitté, gett gick ut på omval av hela styrelsen, alltså också Johan Dahlman, Nancy Björshammar och Jukka Suominen.
Inför omröstningen passade Johan Dahlman på att ge en utförligare bakgrund till förslaget till återval. Ingen hade varit i kontakt med honom på förhand beträffande nya namn, påpekade han, och talade länge om forna tider utan att för den skull bli avbruten av stämmoordföranden.
Han berättade bland annat att han kände sig hedrad när Marika Palmqvist i fjol bad honom bli styrelsemedlem och att det var han som i sin tur bad Jukka Suominen att träda in i styrelsen. Han tog också upp ”det som alla funderar på, nämligen budet på Birka Line”, men konstaterade att det egentligen inte hörde hemma på stämman.

”Kompetenstillskott”
– Men det är ett stort grepp, och säkert är det så att vi gjorde många fel. Men jag försäkrar – styrelsen har inga andra intressen än att tillvarata aktieägarnas och bolagets intressen. Nu när vi blir dubbelt så stora kommer vi att behöva kompetenstillskott i styrelsen, men vi behöver först veta vad som behövs och var sådana personer finns, sa han och lät förstå att de föreslagna nya namnen inte var de rätta.
Till sist vädjade han om arbetsro för styrelsen, ledningen och personalen och aviserade en extra bolagsstämma i höst när förslag till nya namn ska läggas.
Omröstningen mellan styrelsens förslag och aktiespararföreningens förslag tog en timme. Resultatet blev 70 procent av rösterna för återval och 30 för de nya.

Hett om fullmakter
Nästa punkt där oenighet rådde gällde den fullmakt styrelsen vill ha för att fatta beslut om den planerade aktieemissionen. Frustrationen bland småägarna var stor över att detaljerna inte har kommit ut före stämman och att man nu tvingades ta ställning till något man inte hunnit analysera. Folke Sjölund begärde svar.
– Är det möjligt att skjuta fram emissionen? Finns det någon kalkyl på hur ägarstrukturen förändras? Kan någon grupp aktieägare komma över en större del av aktierna?
Jukka Suominen svarade att det inte är möjligt att skjuta upp emissionen eftersom den ingår i köpbudet och att ägarstrukturen inte väsentligt påverkas.
– Jag vet att skepticismen hos hemskt många aktieägare är stor mot fullmakten. Därför föreslår jag att den inte ska beviljas, sa Folke Sjölund och kallades bakom kulissen för en palaver med Jukka Suominen och Joakim Åberg från Mandatum.
Resultatet blev att han tog tillbaka förslaget och det blev ingen andra omröstning.

Styrelsen backade
Nästa punkt, fullmakt för styrelsen att fatta beslut om att förvärva egna aktier, stötte däremot på hårt motstånd.
– Förslaget att Eckerö, utan att säga ut det, vill förvärva Birka Lines 20-procentiga aktiepost i Eckerö, är inte alls bra. Det sägs i aktiebolagslagen att för att det ska vara möjligt så ska det finnas vägande ekonomiska skäl. Dessutom är priset fel – styrelsen kan inte ha 30 euro per aktie som undre gräns när det tidigare har kommit ett köpbud på 45 euro per aktie. Det är ju underligt om det går att säga nej till ett sånt bud och i stället anta ett lägre. Det finns inga skäl till varför vi aktieägare ska finansiera ett sådant här köp, vi får alla lov att finansiera den affären, sa Folke Sjölund.
Det högre budet kom som bekant från Bror Husell tidigare i vår.
En ny palaver följde. Förhandlarnas kinder blev allt rödare.
Resultatet blev att styrelsen drog tillbaka sitt förslag.

Talande applåder
Applåderna var många under stämman som alltså pågick i tre timmar. Det märktes tydligt var sympatierna låg i salen – styrelsen och ledningen fick applåder från den egna klicken längst framme till vänster, medan Folke Sjölund och andra småägare som yttrade sig fick applåder från den övriga salen..

ANNIKA ORRE