DELA

Motstånd mot stort nybygge

Drygt 20-personer deltog i det samrådsmöte om den föreslagna stadsplaneändringen på Södragatan 18 som stadsarkitektkontoret ordnade.
Flera grannar tycker att det hus som planeras blir för dominerande i den känsliga gatumiljön.
Stadsplanen för tomten – som i dag är bebyggd med ett 1800-tals k-märkt trähus vid gatan – tillåter en byggnad på 540 kvadratmeter. Men eftersom det planerade huset ska specialbyggas för personer med funktionshinder så behövs ett större hus. Därför föreslås nybygget överskrida byggrätten med 260 kvadratmeter, totalt 800 kvadratmeter.
På samrådsmötet, som samlade både grannar till Södragatan 18 och föräldrar till de ungdomar som köar för eget boende, diskuterades vilken påverkan det planerade huset har för gatubilden och för de grannar som bor i lägenhetshuset på granntomten mot öster.
Enligt de preliminära skissritningar som gjorts upp syns det tudelade huset i två och en halv respektive två våningar bra från Södragatan – en av de få kvarvarande ”trädgårdsgatorna” i innerstaden med gröna tomter – trots att det dras in så långt norrut på tomten som möjligt. Gatuhuset är dessutom så lågt att ett nytt hus blir synligt bakom, och grönytan blir minimal eftersom utrymmet mellan gatuhuset och nybygget blir bilparkering.
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius höll med.
– Miljön är känslig och tomten är liten. Men stadsplanenämnden ville att huset byggs därför att verksamheten som ska bedrivas i det är så viktig och stan har inte kunnat erbjuda någon tomt i centrum. Nu när en privat aktör erbjöd tomten så ansåg nämnden att man kunde tänka sig en avvikelse från stadsplanen, sa hon.
Alla grannar intygade att det inte finns något som helst motstånd mot den verksamhet som planeras i huset och förståelsen av behovet är stort.
– Våra invändningar gäller uteslutande husets storlek och att det kommer att dominera gatubilden och påverka dem som bor på den östra granntomten, intygade de.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre