DELA

Motstånd mot Stornäsgolf bland ledande tjänstemän

– Vi tar samstämmigt avstånd från planerna på en golfbana på Stornäset i Kastelholm. Golfbanan går solklart stick i stäv mot principbeslutet från 1992 om hur landskapet mark ska användas, säger landskapsforstmästare Mikael Sandvik.
I onsdags berättade Nya Åland om det beslut landskapsregeringen fattade 1992 – och som gäller fortsättningsvis.
I artikeln framgick att näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) inte kände till principbeslutet.

Redan 23 oktober
Men redan den 23 oktober lämnade skogsbruksbyrån, miljöbyrån, fiskeribyrån och museibyrån in ett gemensamt utlåtande – som näringschef Linnea Johansson begärt – om golfklubbens anhållan om att få arrendera mark för en golfbana på Stornäset. I utlåtandet lyfte man fram principbeslutet från 1992 som ett av huvudargumenten mot en golfbana.
– Utlåtandet var omfattande. Vi motiverade vår ståndpunkt dels med olika beslut och principer, vi gjorde upp en faktabeskrivning över området och vad det betyder för friluftsliv och rekreation, berättar Mikael Sandvik.

Har tryckt på
På näringsavdelningen har man alltså känt till principbeslutet från 1992 åtminstone från den 23 oktober, konstaterar han.
– Jag har tryckt på flera gånger för att få ärendet till överläggning i landskapsregeringen. Men ännu har det inte tagits upp, säger landskapsforstmästaren.
Vad säger du om landskapsregeringen nu går in för att riva upp principbeslutet?
– Det är ju ett politiskt beslut och politikerna bestämmer. Men beslutet har tillkommit för att få en långsiktig användning av landskapets egen mark, och det är naturligtvis olyckligt om man ändrar beslutet för att man har nya politiska önskemål i dag.

Har inte hunnit
Näringschef Linnea Johansson kan inte svara på när hon tar upp ärendet med landskapsregeringen.
– Jag har inte hunnit.
Hon säger att landskapsregeringens beredskap att arrendera ut mark på Stornäset för en golfbana i budgetförslaget för nästa år och golfklubbens anhållan om att få arrendera mark är två skilda ärenden.
– Golfklubbens anhållan har följts av en diskussion i landskapsregeringen och beslutet blev att jag ska bereda ett grundligare underlag för användningen av området. Därför har jag begärt utlåtanden. Om landskapsregeringen går in för att arrendera ut marken krävs det andra ställningstaganden i förhållande till både principbeslutet från 1992 och den europeiska landskapskonventionen.
Resultatet kan också bli ett offentligt förfarande där marken bjuds ut till alla intresserade på lika villkor, säger hon.

Kände inte till
Kände du till principbeslutet innan utlåtande kom in?
– Nej. I min beredning ska jag ta med allt relevant, och det är klart att principbeslutet påverkar.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax