DELA

MKB klar för väg Jurmo-Åva

Det finns inga hinder enligt miljökonsekvensbedömningen för en fast förbindelse mellan Åva och Jurmo i Brändö.
Nu ska kommunen uttala sig och redan 2011 kan projektet vara i hamn.
Tre olika alternativ för Jurmosidan repsektive Åvasidan lyfts fram i miljökonsekvensbedömningen (MKB) av fast vägförbindelse mellan Jurmo och Åva i Brändö.
Ålands landskapsregering har gett företaget WSP Environmental från Vasa i uppdrag att se på konsekvenserna av att upprätta en förbindelse med vajerfärja istället för med frigående färja.
Rapporten är daterad till 15 februari i år och nu ska Brändö kommun få uttala sig i frågan senast den 30 september.

Tre alternativ
Alternativen som lyfts fram i MKB:n är att vägsträckningen på Jurmo ut till Lånholm kan gå väster om byn på två olika sätt (alternativ 1 och 2) eller från det befintliga färjfästet längs stranden västerut (alternativ 3). Alla tre alternativ har sedan samma sträckning från strandlinjen med bankar och broar ut över Lånholm.
Man har använt en korsning mitt i byn som riktmärke (kallas i MKB för Centrum)och mätt sträckan till färjfästet. Den kortaste vägsträckningen uppnår man med det sistnämnda alternativet.
I MKB:n lyfter man fram frågan om genomströmning vid byggandet av bron och vägbanken mellan Jurmo och Lånholm. En 40 meter lång bro med en fri öppning på 20 meter anläggs över det djupaste partiet. Bristande genomströmning kan leda till syrebrist i de ”bassänger” som uppstår när vattendrag avgränsas av just bankar och broar.
Vägsträckningen i alla tre alternativ påverkar i viss mån bebyggelsen på Jurmo och vägsträckningen över Lånholm förhindrar all privat byggnation på holmen, som dock går att använda till rekreation.

Langö eller Äspdalsgrundet
På Åva-sidan lyfts också tre alternativ fram. Det första alternativet i MKB:n är att man gör en omkonstruktion av det befintliga färjfästet på Åva Langö (alternativ 1). Då behövs ett 55 meter långt fundament ut från från strandlinjen för att säkerställa tillräckligt djup för vajerfärjan.
De andra alternativen är att bygga ett nytt fäste väster om det befintliga färjfästet. Där finns två holmar som kan vara alternativa färjfästen, östra och västra Äspdalsgrundet. Där krävs ingrepp i naturen som sprängning i berg och vägbank ut till holmen. Dessa två alternativ förkortar avstånden mellan vajerfärjans färjfästen.
Alternativen är att man antingen bygger det nya färjfästet på den västra (alternativ 2) eller den östra (alternativ 3) holmen vid Äspdalsgrundet.
Enligt planerna ska byggstarten inledas under 2010 och förbindelsen ska vara färdig för att tas i bruk 2011. Kostnaden för projektet blir åtminstone över 2,6 miljoner euro skriver man i MKB:n.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax