DELA

Mises serviceavgifter olagliga

Ålands Miljöservice (Mise) uppbär renhållningsavgift på felaktiga grunder.
Det anser juristen och förrförra riksdagsmannen Gunnar Jansson som vill att Ålands förvaltningsdomstol granskar situationen.
Gunnar Jansson yrkar på att Mise i dagsläget inte har rätt att kräva honom på pengar för sin sophanteringsservice. Mise har enligt Gunnar Jansson inte fastställt sina taxor på ett lagligt sätt. Han skriver att Mise heller inte kunnat visa på någon laglig grund för fakturorna då han reklamerat dem.
Gunnar Jansson begär nu ett fastställande av rättsläget. Han gör det i egenskap av privatperson, men indirekt företräder han det stora antal medborgare som Mise behandlar på samma sätt.
Om förvaltningsdomstolen ger Gunnar Jansson rätt, innebär det att Mise skickat ut otaliga fakturor som det inte funnits någon skyldighet för mottagarna att betala.

Måste offentliggöras
Den juridiska grunden för Gunnar Janssons yrkande ser ut så här:
Enligt kommunallagen för Åland måste ett kommunalförbund som Mise enligt vissa rutiner informera medborgarna i kommunerna om vilka servicetaxor det tagits beslut om. Orsaken till detta är att man vill värna om medborgarnas rättssäkerhet – om ett beslut är fattat på felaktiga grunder måste det finnas en möjlighet att reservera sig mot det.
Enligt Gunnar Jansson har Mise inte beaktat kommunallagen på denna punkt. Eftersom beslutet om taxorna för avfallshantering inte lagts fram offentligt och ingen besvärstid börjat löpa har taxorna inte vunnit laga kraft. Det innebär, återigen enligt Gunnar Jansson, att Mise helt enkelt inte har laglig rätt att fakturera för sophanteringen.
Gunnar Jansson påpekar även att rätten till besvär är stadgad i grundlagen.

Mise ger utlåtande
Ålands förvaltningsdomstol har nu krävt att Mise skall ge ett utlåtande om ärendet innan den 8 augusti. Mise uppger å sin sida att frågan kommer att behandlas av Mises styrelse, men att inget datum ännu fastställts för mötet.
Mises styrelseordförande Lasse Wiklöf (s) vill heller inte kommentera ärendet innan styrelsen behandlat frågan.
– Men vi har gjort en jämförelse mellan vår avgifter och avgifter på olika håll i Finland och Sverige och vi står oss mycket väl i konkurrensen, säger Lasse Wiklöf.
Nya Åland har, utan att lyckas, försökt nå Gunnar Jansson för en kommentar.

[poll id=”4″]

FREDRIK SONCK