DELA

Mise-överskott låter vänta på sig

Målet att Mise ska ha ett eget positivt kapital år 2017 uppnås inte. Det konstaterades på vårstämman i fredags. Men det går ändå åt rätt håll.
– Vi i styrelsen tycker att verksamheten börjar fungera relativt bra, säger ordföranden Jan Lindgrén.
Bland ärendena som behandlades på kommunalförbundet Ålands miljöservices vårstämma fanns fastställande av bokslut 2010 samt fastställande av Föglö kommuns andel av det ackumulerade underskottet. Samtliga beslut fattades av en enhällig stämma.
På stämman redogjordes för de framsteg som gjorts gällande samarbetet inom kommunalförbundet, renhållningsmyndighetens tillsynsfunktioner och registerhantering.
Utvecklingen går åt rätt håll, även det är ett stort avbräck att Saltvik stiger av. Det säger styrelseordföranden Jan Lindgrén.
– Jag skulle ju helst vilja att alla är med så att vi kunde få ett helhetsgrepp över sophanteringen.

Obetalda avgifter
Verksamhetsledaren Fredrik Karlsson presenterade bokslutet och verksamhetsberättelsen.
Fortfarande har Mise stora kundfordringar, de äldsta är från 2006. Av den totala summan på 195.000 euro avser hälften 2010.
– Årligen ackumuleras fodringar på 2.000-5.000 euro som inte kan drivas in trots att de skickas till fogden.
Orsaken är, enligt Fredrik Karlsson, att ett antal fastighetsägare saknar betalningsförmåga.
– Summorna börjar bli såpass stora att styrelsen borde titta närmare på det här, tyckte stämmans ordförande Johan Ehn.
Bokslutet för 2010 visar på ett underskott om cirka 48.000 euro. Förklaringen är uteblivna landskapsstöd på 70.000 euro. Det här betyder Mises mål att ha ett eget positivt resultat år 2017 inte kommer att uppnås.
– Vi skulle behöva ett överskott redan nu för att klara det, konstaterar Fredrik Karlsson.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman