DELA

Minskad lönsamhet för Ålandsföretag

Omsättningen ökade för de åländska företagen år 2008, men däremot minskade lönsamheten.
Ålands statistik- och utredningsbyrå har sammanställt bokslutsstatistiken för de åländska företagen från år 2008. Där konstateras att omsättningen ökade med 7,4 procent från cirka 1.806 miljoner euro till cirka 1.940 miljoner euro från år 2007 till 2008.
Räkenskapsperiodens resultat minskade däremot samma period med nästan 58 procent från cirka 131 miljoner euro till cirka 56 miljoner euro.
– Detta är en tydlig indikation på att lågkonjunkturen inverkade kraftigt på den åländska ekonomin redan år 2008, skriver Åsub.
I underlagsmaterialet till statistiken är sjötransportbranschen den mest betydelsefulla eftersom den stod för cirka 42 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingick i undersökningen.
– Samtidigt stod sjötransportbranschen för cirka 19 procent av den sammanlagda vinsten (53 procent år 2007). Drygt 18 procent av de direkta skatterna kom från sjötransporten (57 procent år 2007). Branschen sysselsätter samtidigt drygt 42 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna, skriver Åsub.

Soliditet i transport
Vidare noterar man att den bästa lönsamheten finns inom branscherna tillverkning, samt inom övrig transport och sjötransport.
– De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att parti- och detaljhandelns lönsamhet var sämst av de branscher som granskats i denna statistik. Sett till helheten är lönsamheten dock fortfarande god inom alla analyserade branscher.
Personalkostnaderna räknat i procent av omsättningen var högst inom hotell- och restaurangbranschen och lägst inom partihandeln. Sett till soliditeten inom företagen hade branschen ”övrig transport” bäst siffror medan branschen ”partihandel” kunde presentera bäst likviditet.
– Sämsta soliditeten och likviditeten uppvisar branschen hotell- och restaurangverksamhet, skriver Åsub.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax