DELA

Ministrarna avgav halvtidsrapport

– Vi har gjort mycket av det som står i handlingsprogrammet men man måste komma ihåg att det skrevs då förutsättningarna och den ekonomiska verkligheten såg annorlunda ut.
Det sade lantrådet Viveka Eriksson på landskapsregeringens uppföljningsdiskussion i går som snarare handlade om budgeten för 2010 än om själva handlingsprogrammet.
Då landskapsregeringen gjorde upp sitt handlingsprogram lät man ett flertal organisationer, instanser och föreningar delta i det förberedande arbetet. De åsikter och behov som då framfördes granskades och diskuterades och vissa kom med i programmet som har den övergripande rubriken ”Tillsammans för uthållig utveckling för hela Åland”.
I går bjöd regeringen in alla de som för två år sedan var med i förberedelserna till en uppföljningsdiskussion.
Lantrådet Viveka Eriksson konstaterade inledningsvis att landskapsregeringen strävar till att konsekvent följa programmet och mycket i innehållet också har förverkligats.
– Programmet konkretiseras i bland annat handlingsplaner, budgetar och lagstiftning, sade Eriksson.
Varje enskild landskapsregeringsledamot redogjorde för de punkter som han eller hon bedömde att var de viktigaste som antingen redan har förverkligats eller som är på gång.

Tre nivåer
Vice lantrådet Britt Lundberg (C) tog bland annat upp att sjöfartsutbildningen skall få tre i stället för två nivåer enligt internationell modell och att man räknar med att ha ett valideringssystem klart till 2011. De som flyttar till Åland skall kunna få sin utbildning validerad och också ålänningarnas informella kompetens skall i framtiden kunna räknas till godo.
Till de punkter som kansliminister Roger Eriksson (Lib) poängterade hör arbetet med att få Åland med i det riksomfattande system med inmatningstariffer för vindkraften som är under planering.
– I dagsläget är vi så nära man kan bli att komma med i systemet, sade Eriksson och berättar att minister Mauri Pekkarinen kommer till Åland i januari för att diskutera frågan.
Han tog också upp arbetet med att skapa en integrationsplan som en viktig fråga som håller på att förverkligas.
Finansansvarige Mats Perämaa (Lib) tog upp bland annat det förbättrade samarbetet med finansministeriet och arbetet för att återinflyttade pensionärer och utflaggade sjömän skall kunna betala kommunalskatten till sin hemkommun.

Ny portal
Miljöminister Katrin Sjögren (Lib) konstaterade att det pågår diskussioner med jordbruks- och fiskerinäringarna om utsläppen i Östersjön. Dessutom uttryckte hon sin glädje över att Åland nu har tagit en egen position i förhållande till hur Finland och Sverige transporterar och slutförvarar sitt kärnavfall.
Av de frågor som Jan-Erik Mattsson (C), som ansvarar för näringslivet, tog upp kan nämnas en ny form av företagsverksamhet som har startats upp med målet att bland annat öka sysselsättningen och antalet företag. I februari är det meningen att en ny portal skall öppnas som riktar sig direkt till företagen och till de som vill starta eget.

Tänka nytt
Trafikminister Veronica Thörnroos (C) höll sig kort med hänvisning till sin korta tid på posten. Hon förklarade dock att det hon kommer att arbeta mycket för är trafiksäkerhetsfrågorna i allmänhet och oljeskyddet i synnerhet.
– Vad skärgårdstrafiken beträffar finns det nu möjlighet att tänka nytt och tänka kreativt och det finns goda möjligheter att sänka driftskostnaderna, sade Thörnroos.
Katamaraner och lätt trafik faller Thörnroos i smaken.

Krassare tider
Lantrådet framhöll för sin del att man har följt handlingsprogrammet på de övergripande frågorna. Det gäller allt från att ha fått till stånd regelbundna möten med statsministern och finansministern till att det utarbetas strategier för bland annat Hållbar utveckling och jämställdhet.
Viveka Eriksson uttryckte önskemål om att de som var närvarande i går skulle bistå med åsikter om målsättningarna i programmet bör ändras i dessa krassare tider och vad som eventuellt borde omprioriteras.

Ingen beredskap
Men majoriteten av de få som uttalade sig valde att i stället kommentera regeringens budgetförslag för 2010.
Från företagarföreningens sida var man bland annat kritisk över att förutsättningarna för att ge service till företagare försvinner i och med att anslaget till föreningens och handelskammarens informations- och stödverksamhet dras in.
– Det betyder att vi inte har kvar någon beredskap på Åland, sade Dick Jansson.
Turistförbundets vd Annica Jansson kritiserade för sin del försäljningen av Guttorp med motiveringen att tillgången på fisk är a och o för det växande sportfisket.
Här kunde dock landskapsregeringen ge det lugnande beskedet att produktionen av yngel kommer att fortsätta.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax