DELA

Miljötillstånd för motorpark i Eckerö hävs

ÅMHM beviljade i september förra året ett miljötillstånd för Åland Ring att uppföra en fordonsrelaterad aktivitetspark i Eckerö. Ett antal privatpersoner samt föreningen Ålands Natur och Miljö besvärade sig mot beslutet. Förvaltningsdomstolen upphävde ÅMHM:s beslut och återremitterade ärendet för ny behandling.
Förvaltningsdomstolen konstaterade att ansökan avsåg en omfattande ny verksamhet med betydande verkningar i omgivningen. Domstolen ansåg att tillståndssökandens utredningar över bullerpåverkan och den omgivande bostadsbebyggelsen var bristfälliga. De möjliggjorde inte en prövning av huruvida verksamheten på den avsedda platsen går att förverkliga utan att förorsaka störning som överskrider rimlig nivå. Detta innebar även en väsentlig brist i den miljökonsekvensbedömning som utförts för att tjäna som underlag för tillståndsförfarandet. Konsekvensbedömningen måste göras om ifall Åland Ring- Åland Motor Events vill fortsätta med projektet.


Cirka 3,5 kilometer lång bana
Den fordonsrelaterade aktivitetsparken är avsedd att placeras i norra delen av Eckerö Kyrkoby, med ett verksamhetsområde om cirka 70 hektar. Enligt ansökan ska anläggningen bland annat innefatta en cirka 3,5 kilometer lång ytbelagd motorbana. Motorsportverksamhet ska bedrivas cirka 200 dagar perår, huvudsakligen under perioden april till och med oktober, med maximalt tio tävlingshelger per år.
ÅMHM beviljade miljötillstånd för verksamheten den 25 september 2013. Besvär anfördes av ett antal privatpersoner samt föreningen Ålands Natur och Miljö r.f. Därtill sökte även verksamhetsutövaren ändring i tillståndets villkor för buller. Sistnämnda besvär avslogs. Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

Heidi Hendersson

heidi.hendersson@nyan.ax