DELA

Mest byggare och närvårdare

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31 december 2008 var 13.960 personer i åldersgruppen 16-64 år meddelar ÅSUB.
Av dem var 7.043 kvinnor och 6.917 män.
De flesta ålänningar var sysselsatta inom samhälleliga tjänster (4.592 personer) och transport och magasinering (2.083). På landsbygden var 7.201 personer sysselsatta, i Mariehamn 5.708 personer och i skärgården 1.051. Sysselsättningsgraden var 77,9 procent.

Många lägre tjänstemän
Flest personer var lägre tjänstemän och av dessa 4.878 var 3.482 kvinnor. Flest män var arbetare, av 4.304 var 2.763 män.
Den vanligaste yrkesinriktningen var vård och omsorg, exempelvis primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare. Dessa var de vanligaste också bland kvinnor medan det bland männen var mest byggnadsarbetare. Överlag kan det konstateras att tre yrkesgrupper med inriktning på vård och omsorg återfinns bland de åtta vanligaste yrkesgrupperna.
Dessutom fanns cirka 1.850 icke-åländska personer som var anställda på åländska fartyg.
De offentliganställdas andel var 33,7 procent av totalantalet arbetande på åländska arbetsplatser, den högsta noteringen under perioden 1990-2008. Andelen företagare (10,4 procent) var samtidigt på den lägsta nivån hittills.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds