DELA

Mer åtgärder behövs för att skydda barn mot sexbrott

LAGTINGET. På Åland görs redan mycket för att informera om risken för sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar, men det finns utrymme för fler åtgärder. Det konstaterades i lagtinget i går när Europarådets konvention mot sexbrott mot barn behandlades.
Strängare straff för sexuell exploatering och sexuella övergrepp mot barn är en del av det som rikslagstiftningen ska införa för att kunna införa det som stadgas i Europarådets konvention mot just dessa brott.
Personal inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet och ungdomsväsendet ska också få rätt att trots tystnadsplikt och sekretessbestämmelser anmäla till polisen om man misstänker att en person under 18 år utsätts eller har utsatts för ett sexbrott.
Lagtinget behandlade ärendet i går. Olof Erland (Lib) presenterade lagutskottets betänkande som stöder det förslag som lagts fram i riket.
– Sexton punkter finns med som mest berör strafflagen. Men det finns också andra åtgärder som konventionen förutsätter att man vidtar.
Att informera för att medvetandegöra och öka kunskapen om att det begås sexuella brott mot barn och ungdomar är en viktig del. Även bättre förutsättningar att bevaka och åtala för brotten behövs. Dessutom ska man arbeta gränsöverskridande med Interpol, rikets Centralkriminalpolis och svenska Rikskriminalpolisen.

Mycket görs redan
Lagutskottet listade flera åtgärder som redan gjorts på Åland som stöds av konventionen. Man har ett samarbete mellan socialarbetare, polis, barn- och ungdomspsykiatrin, åklagaren och skyddshemmet Tallbacken enligt barnahusmodellen.
Dessutom finns specialutbildad polis, barnombudsman, kristelefon samt beredskap dygnet runt för akuta barnskyddsärenden. Utskottet nämner också projektet Barnens internet, fältarna och tjej- och killgruppsverksamheten som en del i att medvetandegöra både barn och föräldrar om utmaningar och rättigheter på det sexuella planet.
Men man konstaterar att det ändå finns utrymme för förbättringar.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds