DELA

Männen dominerar i kommunernas fullmäktige

Över 560 ålänningar har ett kommunalt förtroendeuppdrag.
Över 200 av dem sitter på flera av de sammanlagt cirka 820 posterna.
Ålands statistik- och utredningsbyrå har räknat ut att det finns över 820 poster i kommunfullmäktige, kommunstyrelser, nämnder och kommunförbund på Åland. Totalt handlar det om 110 beslutande organ.
Drygt 560 personer delar på posterna vilket betyder att nästan 210 personer har fler än ett förtroendeuppdrag.
Av posterna finns över 200 i fullmäktige, knappt 100 i kommunstyrelser och närmare 420 i olika nämnder. Kommunerna har dessutom 100 representanter i olika kommunförbund.
Ser man på könsfördelningen kan man konstatera att jämställdhetslagen följs i det kommunala Åland. Lagen kräver att fördelning skall vara inom intervallet 40-60 procent i alla kommunala organ utom fullmäktige.


Manlig majoritet
64 procent av alla som sitter i fullmäktige är män. I kommunstyrelserna och i nämnderna är könsfördelningen mer jämlik, 48 procent är kvinnor och 52 procent män.
Åsub har också räknat ut att det sitter flest män, 61 procent, i de nämnder som handlägger ärenden inom näringslivet och jordbruket, byggnad teknik och miljö. I biblioteks-, kultur- och fritidsnämnder, skol- och bildningsnämnder och social- och omsorgsnämnder dominerar kvinnorna något. I kommunförbunden är fördelningen 45 procent kvinnor och 55 procent män.
Könsfördelningen blir sämre när man ser på ordförandeposterna där bara 32 procent är kvinnor eller, omräknat, två av tre är män.
– De båda högsta organen, styrelse och fullmäktige, har den största manliga majoriteten bland ordförandena, 87 respektive 75 procent, konstaterar Åsub.
Könsfördelningen i presidierna är 60 procent män och 40 procent kvinnor.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen