DELA

Lr vill överta permitteringsrätt

Landskapsregeringen vill ändra landskapslagarna om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM), diskrimineringsombudsmannen (DO) och Datainspektionen.
Detta för att få rätt att besluta om permittering vid ÅMHM och Datainspektionen.
Redan i dag är det möjligt att enligt tjänstemannalagen permittera personal vid ÅMHM och Datainspektionen. Beslutet fattas dock av myndigheterna själva.
Genom ändringen skulle beslutanderätten helt enkelt flyttas från myndigheterna till landskapsregeringen.
Samtidigt skulle landskapsregeringen få ökade befogenheter att flytta och omplacera Datainspektionens anställda till andra landskapsmyndigheter.
”Tanken med att centralisera beslutsfattandet i fråga om förflyttning och omplacering till landskapsregeringen är att säkerställa landskapsanställdas anställningstrygghet på ett mer ändamålsenligt sätt än tidigare, samtidigt som förslaget skapar en större flexibilitet för arbetsgivaren eftersom personal som annars skulle ha sagts upp kan möjliggöras en förflyttning eller omplacering inom hela landskapsförvaltningen. Genom förfarandet behöver tjänster inte heller lediganslås” sägs i förslaget.
Det blir nu upp till lagtinget att anta eller förkasta lagändringarna. (ak)