DELA

Lr tillbakavisar viteskrav

Landskapsregeringen vill att tingsrätten förkastar Ab Rafaels begäran om vite om inte landskapet forslar bort gammal asfalt från företagets område i Jomala Ödanböle.
I en utsaga till tingsrätten ger regeringen sin syn på Ab Rafaels vitesbegäran.
Ett avtal mellan landskapet och Ab Rafael om förvaring av landskapets gamla vägasfalt gick ut i oktober. Det gäller cirka 18.000 ton asfalt.
Delar av massorna innehåller giftig stenkolstjära, men det kände parterna inte till när Ab Rafael tog emot asfalt för mellanlagring 2006. Ab Rafael uppmanade i början av oktober landskapet att ta bort massorna.
Efter månadsskiftet vände Ab Rafael sig till tingsrätten med en begäran om att rätten skall ålägga landskapet att ta bort asfalten senast den 25 november vid ett vite om 100.000, alternativt ett löpande vite på en euro per ton och påbörjad månad efter att tiden löper ut.
Kravet motiveras med att Ab Rafael fått tilläggskostnader för att uppfylla lagarna, och att bolaget får ytteligare kostnader för separering, transport och intäckning efter månadsskiftet november-december.

Bolagets skyldighet
Det har varit Ab Rafaels skyldighet att utreda om det funnits stenkolstjära i de asfaltmassor man tagit hand om, hävdar regeringen i sin utsaga.
Och Ab Rafael skall också ha blandat ihop ren returasfalt med asfalt med stenkolstjära. Det går inte längre att urskilja den rena asfalten i de sammanblandade högarna om cirka 17.000 ton. Om man inte hade blandat ihop asfalten skulle 9.600 ton ren asfalt kunnat återvinnas eller lagrats utan begränsningar, skriver regeringen.
I maj meddelade Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) att asfaltmassorna inte fick flyttas innan det gjorts en utredning om massornas innehåll och hur de skall hanteras. Därför har landskapet inte kunnat forsla bort massorna tidigare. Och eftersom Ab Rafael är det enda företaget på Åland som har miljötillstånd att återvinna returasfalt med stenkolstjära kan landskapet inte lagra massorna någon annanstans utan förberedelser.

Vill göra det själv
Landskapet har anhållit hos ÅMHM om tillstånd att själv ta hand om asfaltmassorna och separera den giftiga asfalten från den rena.
Regeringen är redo att betala Ab Rafael ”skälig ersättning” för asfaltlagringen efter den sista oktober.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax