DELA

Lr går emot kärnavfalls-MKB

Det duger inte att som Svensk kärnbränslehantering ab hänvisa till en rapport som inte ännu är färdig.
Så skriver landskapsregeringen om bristen på långsiktig säkerhetsanalys i den preliminära MKB:n för kärnavfallslagret i Forsmark.
Landskapsregeringen sällar sig nu till dem som är kritiska till den preliminära miljökonsekvensbedömningen som det svenska kärnavfallsbolaget Svensk kärnbränslehantering, SKB, höll samrådsmöte om nyligen i Östhammar i Sverige. Bolagets avsikt är att bygga ett berglager där högaktivt utbränt kärnbränsle från Sveriges alla kärnreaktorer ska mellanlagras, kapslas in i koppar och lera och slutförvaras på cirka en halv kilometers djup i berget under havsbottnen.
På mötet gled de ansvariga förbi frågorna om kopparkapslarnas och berggrundens hållbarhet över tid med att hänvisa till en rapport – SR-Site – som är under arbete.

”Räcker inte”
Det räcker inte, skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande till SKB. De viktigaste aspekterna kring den långsiktiga säkerheten måste tas upp i miljökonsekvensbedömningen.
En miljökonsekvensbedömning rörande mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle bör innehålla en utförlig redogörelse för alla betydande miljöaspekter. Den viktigaste betydande miljöaspekten för slutförvaret är den långsiktiga säkerheten vilken egentligen inte berörs, heter det i utlåtandet.
Landskapsregeringen betonar också att kärnkraft inte är en förnyelsebar energikälla och således på sikt inte hållbar. Åland riskerar att få två slutförvaringsanläggningar för använt kärnbränsle inom nära avstånd i och med Olkiluoto och Forsmark. Landskapsregeringen motsätter sig den utvecklingen, skriver man vidare.
Det är av yttersta vikt att förvaring av utbränt kärnbränsle på land utreds noga, och man understryker att ansvaret inte får föras över på kommande generationer.

Farliga sjötransporter
Särskilt intresserad är landskapsregeringen av om avfallet kommer att transporteras sjövägen till den planerade slutförvarsanläggningen och man efterlyser en utförlig utredning kring detta.
– Mot bakgrund av Östersjöns känsliga marina miljö ifrågasätter landskapsregeringen om sjötransporter av kärnavfall över huvudtaget är lämpligt, heter det i utlåtandet som skickas till SKB. (ao)