DELA

Liten övervikt för att ansluta Järsö-Nåtö till staden

Den enkät som Mariehamns stadsstyrelse skickat ut till Järsö-Nåtö-borna visar att det väger ganska jämnt mellan ja och nej till att ansluta området till staden.
Av de 165 svarande var 80 personer för, och 75 emot.
Järsö-Nåtö är delat i frågan om en anslutning till Mariehamn. 215 röstberättigade personer tillfrågades om de ville tillhöra Lemland eller Mariehamn, och av de 165 som svarade var det fem personers övervikt för staden.
– Siffrorna säger ju egentligen inget annat än att det är väldigt jämnt. Men en sak som framkommit är att bland dem som säger nej finns det många som är rädda för att området ska exploateras efter en gränsjustering, säger stadsstyrelsens ordförande Barbro Sundback (s) och fortsätter:
– Men det är en missuppfattning. Enligt Lemlands delgeneralplan ska man kunna bygga för upp till 1.000 personer på Järsö-Nåtö, men vad vi vill är ju tvärtom att det ska exploateras så lite som möjligt. Ytterligare bebyggelse skulle öka genomfartstrafiken i södra Mariehamn, och det vill vi undvika.

Till domstol
Lemlands kommunstyrelse har bett Ålands förvaltningsdomstol granska om det egentligen var lagligt för Mariehamn att göra en utredning inom en annan kommun.
Förvaltningsdomstolen har begärt in ett yttrande från Mariehamn, och staden har svarat att Lemlands kommun informerats på förhand och erbjudits att delta i enkäten.
Genom ett avtal mellan kommunerna köps en del av servicen för Järsö-Nåtö från Mariehamn, bland annat går barnen i skola i staden. I svaret till förvaltningsdomstolen anför stadsstyrelsen att det ligger i stadens intresse att utröna den service som staden tillhandahåller och som berör invånare även utanför staden.

Borde avvisas
Inget datum är satt för när förvaltningsdomstolen ska fatta sitt beslut.
– Men vi tycker att domstolen borde avvisa hela besväret. Det verkar mer vara grundat i politik än i juridik, säger Barbro Sundback.
Konsekvenserna av ett kommunbyte skulle bland annat bli att Lemland skulle förlora omkring 300 invånare, drygt 17 procent av befolkningen på cirka 1.700 personer.

Ekonomisk smäll
De boende på Järsö-Nåtö står för mellan 18 och 20 procent av Lemlands skatteintäkter.
– Så en gränsjustering betyder ju mycket för Lemlands ekonomi, men för Mariehamns del handlar det mest om att vi vill ha en helhetssyn för den framtida planeringen, säger Barbro Sundback.
Hon understryker att utredningen inte är ett förslag på övertagande, utan ett underlag för fortsatt diskussion.
– Nu går utredningen vidare till alla fullmäktigeledamöter och till Lemlands kommunstyrelse. Och vi jobbar vidare för att få fram ytterligare underlag.

Jobb kan försvinna
Lemlands kommunstyrelseordförande Sune Eriksson (lib) tycker att enkätens resultat var väntat.
– Vi vet ju sedan tidigare att det finns åsikter både för och emot. Vad man kan säga är väl att de som röstat för, kanske inte alltid har klart för sig vad en anslutning till Mariehamn skulle innebära, säger han och fortsätter:
– Vi skulle ju tappa både ekonomi och administration, det kan bli fråga om uppsägningar på sociala sidan och inom andra centrala funktioner. Min uppfattning är att detta inte är en fråga enbart för Järsö-Nåtö-borna, utanför hela Lemland.

Skickat egen enkät
Därför har kommunstyrelsen skickat ut en egen enkät till samtliga hushåll i Lemland, inklusive Järsö-Nåtö.
– Vi efterfrågar synpunkter på den kommunala servicen, om man anser att det finns utrymme för förbättringar och så vidare. Den här enkäten är betydligt fylligare och mer djuplodande än stadens enkät, som jag närmast betraktar som en partsinlaga. Den innehöll ju i stort sett bara riktade frågor, säger Sune Eriksson.
Han räknar med att kommunen kan ha enkäten sammanställd runt årsskiftet.

TOMMY HARNESK