DELA

Lantrådet hoppas EU sväljer snuslag

Högsta domstolen har inga invändningar mot den nya åländska tobakslagen. Det betyder att tobaksförbud träder i kraft på alla serveringar någon gång nästa år.
Men än är det oklart hur EU ser på snuset. Lantrådet Roger Nordlund (c) är förhoppningsfull.
Det är snuset HD har intresserat sig för. Orsaken är att den åländska lagen på två punkter har begränsat förbudet mot försäljning jämfört med tobaksdirektivet. I det ena fallet har det skett medvetet, i det andra har någon inte varit tillräckligt noggrann.
När EU i tobaksdirektivet förbjuder försäljning av tobak för användning i munnen så talar man i den åländska lagen om pulveriserad tobak i form av snus. Enligt HDs resonemang kan det finnas former mellan det åländska snuset och EUs tobak i munnen och frågan är då hur EU ser på detta.
HD har kommit till att avvikelsen i den åländska lagen inte är avsiktlig och man har i vilket fall som helst inte sett någon anledning att stoppa lagen, eftersom lagtinget inte har överträtt sin behörighet.

Försäljning ombord
Den andra avvikelsen gäller försäljning ombord. EU anser att försäljning skall vara förbjuden på fartyg som är registrerade på Åland. Den åländska lagen inskränker förbudet till försäljning ombord så länge fartyget är på finländskt eller åländskt vatten.
– Inte heller till denna del är det uppenbart att förbudet är av det omfång som avses i direktivet, skriver HD.
Men inte heller här har lagtinget överträtt sin befogenheter och HD kommer till att lagen kan träda i kraft.

Vad tror Nordlund?
Roger Nordlund var tidigare i Bryssel och diskuterade det åländska snusdilemmat, det vill säga hotet om utflaggning ifall svenska färjor får sälja snus men inte åländska.
Kommer EU att svälja det här?
– Jag är glad att det har gått bra så här långt. Och att lagtinget hade modet att ta den här lagstiftningen, säger Nordlund.
Och han hyser hopp om att också EU skall kunna godta de åländska argumenten.
– HD har slagit fast att lagstiftningen är korrekt. Nu är det upp till kommissionen att förbjuda försäljning på svenskt vatten. Kommissionen har gett Sverige undantag från förbudet, så bevisbördan ligger på dem.
Nordlund tyckta att han fick förståelse för sina argument när han i Bryssel ”lobbade” för den här formuleringen i snuslagen, men för den skull vågar han inte säga hur det går. Däremot har han tidigare påpekat att ett totalt snusförbud på åländska färjor snedvrider konkurrensen och det brukar EU inte tycka om.

Inte avsiktligt
Om den andra avvikelsen säger Nordlund att den var ett förbiseende.
– Vi borde använt samma samma definition som EU. Meningen var inte att begränsa förbudet till bara en viss sorts produkter.

HARRIET TUOMINEN