DELA

Landskapet vill ha hjälp med kulturmiljöinventering

Landskapsregeringen begär in information om exempelvis jord- och stenhögar, rösen, stenar och stenklippor med inskrifter, bostadslämningar, färdvägar eller sjö/vägmärken på östra Föglö där det planeras ny vägdragning, ny hamn och ny farled för kortruttsprojektet.
Det är information om den historiska utvecklingen inom eller i direkt anslutning till utredningsområdet som är intressant. Man efterfrågar historik kring färdvägar, brukad mark och dess befintliga eller rivna bebyggelse.
– Markägares och lokalbefolkningens kunskap om landskapets kulturhistoriska innehåll skulle utgöra ett värdefullt underlag för att komplettera inventeringar och övriga källmaterial, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
Kulturmiljö- och fornlämningsinventeringen genomförs i september.
Landskapet ska också genomföra en miljökonsekvensbedömning (MKB) för att ta fram information om befintliga miljövärden. En inventering av undervattensmiljöer (biotoper, vegetation och fiskeribiologi) och natur- och fågelinventeringar håller på att genomföras.
För den som är intresserad finns mer information på www.kortrutt.ax/projekt/oestra-foegloe (ns)