DELA

Landskapet hotar med varningar

Lämna in den nya arbetstidsplaneringen senast på onsdag – annars utfärdas skriftliga varningar.
Det är landskapets bud till skärgårdsfärjornas befäl och maskinchefer i konflikten om kortare arbetstider.
Skeppsbefälsförbundets verksamhetsledare Pekka Partanen säger till Nya Åland att man ännu inte gjort upp planer för hur man ska reagera på landskapsregeringens önskemål om kortare arbetstid på landskapets färjor.
– Men nästa vecka (läs denna vecka. Reds anm) vet vi mer.
I ett brev till huvudbefälhavarna- och maskincheferna tar trafikavdelningens avdelningschef Niklas Karlman och tf rederichef Kaj Jansson till med storsläggan.
– Ifall den nya arbetstidsplaneringen inte är landskapsregeringen till handa senast 11.5.2011 kommer Ålands landskapsregering att utfärda skriftliga arbetsrättsliga varningar till dem som ej lämnat in den arbetstidsplanering arbetsgivaren uppmanat dem att göra, skriver man.
I brevet hänvisar man till mötet den 26 april med huvudbefälhavarna- och maskincheferna på m/s Alfågeln, m/s Gudingen, m/s Skarven, m/s Skiftet och m/s Viggen då Kaj Jansson lade fram önskemålet om ändring av arbetstidsplanering. I sitt svar till landskapet motsatte sig befälen ändring av arbetstiden med bland annat hänvisning till säkerheten ombord.
I detta brev motiverar landskapet sitt önskemål om ändrad arbetstid med att det enligt Trafiksäkerhetsverket är godkänt att befälhavare och styrman avlöser varandra vid vakten på bryggan. Maskinrummet kan också vara obemannat så länge man uppfyller föreskrifterna för detta. Därför är oron för säkerheten ombord obefogad, anser man.
I brevet från huvudbefälhavarna- och maskincheferna till landskapet bad man också om befrielse från det ansvarstillägg och de uppgifter som hör därtill. Landskapet ber att få återkomma till den frågan efter den 11 maj.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax