DELA

Landskapet får JK-kritik i champagnevraksärendet

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har gett landskapsregeringen en anmärkning i det så kallade champagnevraksärendet.
Dessutom kritiserar han hur landskapsregeringen efterföljt Ålands förvaltningslag och god förvaltningssed.
Så här står det i ett pressmeddelande från biträdande justitiekanslern:

”Landskapsregeringen fick kännedom om champagnevraksfyndet i början av juli 2010. Den beslutade att skyddsbärga lasten och bad om Museiverkets utlåtande. Själva bärgningen inleddes redan innan Museiverkets utlåtande hade inkommit. Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen hade landskapsregeringen härigenom förfarit i strid med självstyrelselagen och god förvaltningssed. Därför gav han landskapsregeringen en anmärkning. Biträdande justitiekanslern underströk att en myndighet bör organisera sitt förfarande så att de utredningar och uppgifter som behövs för att fatta ett motiverat avgörande i ett ärende finns tillhanda innan avgörandet fattas.
Efter att de champagneflaskor som påträffats i vraket hade värderats beslöt landskapsregeringen att sälja en del av flaskorna på auktion. Landskapsregeringens förfarandet var inte till denna del uppenbart lagstridigt eftersom det inte finns någon exakt reglering om ekonomiskt utnyttjande av fornminnesfynd. Biträdande justitiekanslern ansåg dock att Ålands landskapsregering i och med beslutet om att sälja champagneflaskorna agerade i strid med syftet med lagstiftningen om maritima fornminnen och syftet med Europeiska konventionen om skydd för det arkeologiska kulturarvet (Maltakonventionen). Syftet med Maltakonventionen är bland annat att förhindra att det maritima kulturarvet behandlas som en källa för ekonomisk vinning.
Enligt den åländska lagstiftningen behövs det exporttillstånd för exporterande av kulturhistoriskt värdefulla föremål. Tillståndet beviljas av landskapsregeringen. I det nu aktuella fallet har landskapsregeringen själv igångsatt en process som lett till att champagneflaskor sålts till utlandet. Om den utländska köparen i detta falla hade ansökt om exporttillstånd hade ansökan behandlats av samma myndighet som hade sålt föremålen. På basen av de utredningar han fått konstaterar biträdande justitiekanslern att Ålands landskapsregering då den beslutat om försäljning av champagneflaskor underlåtit att iaktta både den nationella och den europeiska lagstiftningen gällande export av kulturhistoriska föremål. Han anser att den uppkomna situationen är mycket otillfredsställande och strider mot principerna för god förvaltning. Även ur denna synvinkel hade landskapsregeringen bort införskaffa de uppgifter och utredningar som krävts för ett motiverat avgörande av ärendet.
Biträdande justitiekanslern påminner om att till hans uppgifter och behörighet inte hör att ta ställning till ändamålsenlighetsfrågor. Därför tar han i sitt beslut inte ställning till de kostnader som bärgningen och försäljningen av flaskorna föranlett.”

Läs mer om det här i morgondagens Nya Åland.